Kammarmusikföreningen -61

Indirekt har malmökonservatoriet kunnat göra en kammarmusikalisk insats genom att vissa lärare gett konserter i staden. Under 1960-talet bildades t ex Kammarmusikföreningen -61 av flöjtisten Bertil Melander och klarinettisten Bertil Norén, båda anställda i Konserthusstiftelsens orkester. De gjorde verkligen skäl för den tidens titulatur för orkestermusiker: kammarmusiker. Dessutom ville de och några likasinnade spelsugna som avkoppling från långkörare som ”My fair lady” mest för nöjes skull spela just kammarmusik. Det blev också ganska vanligt att deras samvaro mynnade ut i konserter. Under åren 1961-1969 bevis­tade jag som ”intresserad” – ibland som recensent – 26 konserter och har bevarat programmen, som nu återges som bilaga. Det var bl a här som konservatoriet kunde räcka en hjälpande hand genom att ordna med notmaterial, trycka pro­gram och ställa sin konsertsal kostnadsfritt till förfogande. Åtskilliga av de med­verkande musikerna var för övrigt lärare vid konservatoriet, så om man så vill, kan man se den gamla konsertverksamheten i konservatoriet som återuppstån­den.

Kammarmusikföreningen -61 blev tyvärr inte så långlivad, den konserterade spo­radiskt de sista åren under 1960-talet men som Bertil Norén erinrade sig självdog den 1969.

Nedan följer några utdrag ur Bertil Noréns klippsamling, som visar lokaltid­ningarnas positiva inställning till de ambitiösa musikernas initiativ och beröm­värda utförande av de ofta udda programmen, som i något fall för en obotlig romantiker blev för mycket av det goda.

KAMMARMUSIKFÖRENINGEN -61

UNDER DETTA SAKLIGA namn framträder ett välkommet och ovanligt inslag i Malmös musikliv. Det är musiker i Stiftelsen Malmö Konserthus’ orkester som i medvetande om ”att möjligheterna för orkesteranställda musiker till solistframträdanden och kammarmu­sikspel är ytterst begränsade” beslutat att på eget bevåg och som man kan förmoda helt utan ekonomiskt vederlag anordna ”inte konserter men – några spelkvällar av mer okon­ventionell karaktär på Konservatoriet vid Fridhemsvägen”. Intet kunde vara mera välbe­tänkt.

FÖRSTA FRAMTRÄDANDET blir måndagen den 11 december kl 20, och därvid kom­mer en trio för flöjt, violoncell och piano av Martinu, Stravinskijs tre stycken för soloklari­nett, Fallas folksånger för cello och piano, sånger av Brahms och Wolf, ett divertimento för trumpet, trombon och piano (!) av Boris Blacher att spelas. Här märker man redan en fin triumf som dessa ambitiösa Malmömusiker kan leva högt på: att i sina egna led sam­manställa instrumentkombinationer som är mycket svåra att hitta utanför t ex radions intressesfär, och just därigenom kan programmen ges färgrik och okonventionell prägel.

PROGRAMMET denna första gång tyder också på ett lovvärt intresse för moderna verk men saknar inte kända mästare, och genom att låta sina originella uppbåd framföra musik av skilda stilarter kommer Kammarmusikföreningen -61 att på ett välgörande sätt komplettera de arrangemang som redan finns i Malmö – någon trängsel på marknaden behöver ju inte befaras! Detta, och inte minst denna initiativkraft, är ett hälsotecken som bådar gott även för Stiftelsens orkestrar.

HANS ÅSTRAND (KvP 1961-12-09) (SDS i dec 1961)

GOD START

KAMMARMUSIKFÖRENINGEN -61, bildad i säsongens elfte timma, kunde glädja sig åt en relativt stor premiärpublik, när den i går introducerade sig med konsert i Malmö Musikkonservatorium. Av programmet att döma vill man tydligen låta mera ovanliga instrumentkombinationer komma till tals och ge Konserthusstiftelsens musiker tillfälle att ge utlopp för sina högst lovvärda ambitioner.

EN TRIO för flöjt, cello och piano av Bohuslav Martinu blev en spirituell konversation mellan Bertil Melander, René Forest och Otto Kern med ett tonspråk som endast diskret antydde sin 1900-talskaraktär. Denna välturnerade spelöppning blev på sitt sätt signifikativ för hela programmet. De instrumentala inslagen var genomgående diverterande och fick ett utförande som efterhand gav en allt högre publikstämning. Bertil Noréns skickligt åter­givna Stravinskys vitsiga Tre stycken för soloklarinett och René Forests med utsökt ton presenterade de Fallas Suite Espagnol i vilken han, utmärkt sekunderad av Otto Kern i dansrytmerna, minns man gärna.

I NÅGRA SÅNGER av Wolf och Brahms sjöng sig Olav Gerthel småningom varm, bäst lyckades han med Brahms’ älskliga ”Sonntag”. Slutligen spelade Jan-Olov Hjelm, Roger Lindberg och Otto Kern Boris Blachers jazziga Divertimento för trumpet, basun och piano, och detta spralliga stycke gav de nämnda herrarna goda möjligheter att visa sin utmärkta standard. En särskild blomma vill man överräcka till pianisten för hans utomor­dentligt fina behärskning och omutlighet i de rytmiskt synnerligen intrikata partierna i de båda sista satserna.

GUNNAR SJÖQVIST (Kv P 1961-12-12)

Musik som hobby

ATT MUSIKER har musik till hobby är väl inte direkt ovanligt, men det skall verkligen glödande intresse till att efter sådan erkänt pressande tjänstgöring som Malmöorkesterns musiker har inte minst just nu, sätta sig till kammarmusikrepetitioner och sedan ge en så originell konsert som Kammarmusikföreningen -61 gjorde ute på konservatoriet.

ORIGINALITETEN är naturligtvis ett av denna förenings bästa vapen, och Hindemiths sonat för bastuba och piano fyllde alla krav i den vägen, men också högt ställda musika­liska krav, med en så skicklig , fint fraserande blåsare som Aldo Johansson. Bertil Noréns val av Lille Bror Söderlundhs ”Liten svit” för klarinett och piano vittnar kanske om hur snål repertoaren är, men han blåste med verklig finess Men lyckligtvis är det inte bara fråga om originalitetsjäkt: Herbert Konvickas och Otto Kerns framförande av Beethovens vår­sonat blev ett kräset verk i kräset utförande, snabba tempi men spelskickliga manér. Kern drog för övrigt tyngsta lasset, med pianostämman i dessa tre verk, och med bravur.

BERTIL MELANDER gav ytterligare prov på sin förnämliga inlevelseförmåga i så moderna klassiker som Varèses ”Density 21.5” för soloflöjt, och höjdpunkten blev Brahms trio för piano, violin och horn, där Kåge Dominique övertog pianot, Helge Duvander vio­linstämman och Karl-Axel Glennstad blåste horn, mycket skönt f. ö. Allt höll inte behärsk­ningen, men det motiverar ju just föreningens verksamhet.!

HANS ÅSTRAND (KvP 1962-03-17)

KAMMARKONSERTEN

I Malmö Musikkonservatoriums konsertsal hade Kammarmusikföreningen -61 påtors­dagsaftonen samlat en visserligen inte imponerande men en desto mera intresserad publik att avlyssna ett program som ifråga om variationer inte lämnade mycket övrigt att önska. Sammanställningen Händel –Peterson-Berger, Bo Nilsson –Poulenc omspänner inte bara i tid utan också i stil stora möjligheter både för agerande och publik.

Georg Friedrich Händels Sonata i g för oboe och piano – eftersom cembalo inte stodatt uppbringa ­– blåstes av oboisten Hermann Gibhardt med Otto Kern vid klaveret. Hr Gib­hardt har vid tidigare framträdanden både som solist och i orkestersammanhang visat sig vara en utmärkt tekniker med stor behärskning rent tonbildningsmässigt och dessutom äger han en helt avundsvärd andningsteknik, vilken han också demonstrerar med stor vir­tuositet. En sak som han emellertid till en viss grad bortser från är nyanserna – det blev till övervägande delen en presentation av sonaten i genomgående mf-klang. Otto Kern gjorde vad som stod i hans makt att få någon avsatsverkan.

Karl-Gustav Lindström hade gjort en samvetsgrann genomgång av Peterson- Bergers romans produktion och lyckats uppleta åtta för undertecknad alldeles obekanta och aldrig hörda sånger – några utan den speciella Petersonska riktningen. Av de åtta intresserade särskilt Zarathustras Rundgesang och Dionysos-Dithyramb – samtliga texter av Friedrich Nietzsche. Sångaren, som behärskar sitt material till stort välljud, gjorde genomgående för det lokala fina avvägningar, och speciellt i de ovannämnda båda sångerna hade man också tillfälle att glädjas åt en perfekt textning. Otto Kern ackompanjerade smidigt och välanpas­sat.

Zwanzig Gruppen för oboe, klarinett och flöjt av Bo Nilsson exekverades av hrr Hermann Gibhardt, Gunnar Mossberg och Bertil Melander. Men kännedom om förutsättningarna för övningen i fråga om behandlingen av materialet har man endast att konstatera de ageran­des djupa allvar och stora ambition. Fördelningen av uppgifterna tycktes något favorisera flöjt och oboe, medan klarinett både lägemässigt och rent figurativt satts på sparlåga. De båda huvudagerande sparade sig emellertid inte utan excellerade i de mest halsbrytande kast och störtningar. Vid ett framförande av dylik musik bör givetvis notmaterialet inte bara handhavas av musikerna utan också av lyssnarna. Man har då tillfälle att åtminstone värdesätta musikernas egen variationsförmåga i sammanställandet av de olika alternativen. Det hela har under alla förhållanden sitt intresse som motpol till programmets övriga beståndsdelar och som experiment.

Från detta kaotiska virrvarr hamnade man i Francis Poulencs Sonata för valthorn, trumpet och basun i något som kan placeras antingen i rena parodien eller man vill vara vänligare i konventionalismens övergårdar. Tar man det första alternativet så var det en fullträff, väl­jer man det andra, så var det – ja, det var det. Karl-Axel Glennstad, Jan-Olov Hjelm och Roger Lindberg hade i alla fall tillfälle att visa sitt kunnande och deras lösning av yttersat­serna var helt glänsande – mellansatsen laborerade med s.k. avancerad harmonik och tillät sig också att använda kyrkoton – det hela blev på så sätt ännu mera förbryllande. För övrigt verkade det hela mera tänkt för klaver än för bleck.

Kvällen var som helhet både underhållande och ur stilsynpunkt givande. Stämningen blev heller inte sämre genom tillkännagivandet att Kammarmusikföreningen -61 vid ettsam­manträde på annat ställe tilldelats Tingsrydsstipendium på 1 000 kr. Det är dessa ambitiösa musiker sannerligen värda. När ska f ö Malmöbryggarna börja göra någon insats utöver bryggandet? Köpenhamn och Tingsryd har visat vägen.

WALDEMAR WELANDER (SDS 1962-04-25)

Musikermusik

KAMMARMUSIKFÖRENINGEN -61 har tydligen inte förtröttats, trots att dess förra säsong efter vad som uppgetts bara medför utgifter. Förening, som är en samarbetsforum för stadens seriösa musiker med den förklarliga men inte alltid så lätt tillgodosedda önskan att få spela musik efter eget huvud på egen hand, inleder alltså med friskt mod en ny säsong torsdagen den 11 oktober med en konsert på landstingssalen. Det originella med konserten är bl a att den ges i samarbete med Sveriges Radio, tydligen en intressant form för offert på öppet köp av musiker med egna repertoaridéer.

SIN VANA TROGEN visar föreningen upp ett modernt programansikte. Enda mera tra­ditionella, men genom sin ovanliga instrumentkombination alltför sällsynta, verk är Carl Nielsens Serenata in vano, sedan blir det Blomdahl-trio, Varèses Density 21,5 (för platina­flöjt), Stravinskijs soloklarinettstycken och Maurice Karkoffs kvartett för så festliga instrument som två trumpeter, horn och basun. Man kan antagligen vänta sig lika instru­mentalt färgstarka arrangemang vid kommande konserter, när arrangörerna har sådana personella resurser!

HANS ÅSTRAND (KvP 1962-10-09)

KAMMARKONSERTEN

Kammarmusikföreningen -61 framträdde på torsdagen i Landstingssalen. Med programmetupptagande enbart modern musik var detta en konsert av det slag som det aldrig skulle falla en in att frivilligt söka sig till, men med tjänsten förhåller det sig ju så, att man får ta det onda med det goda.

En punkt i programmet är man dock skyldig all högaktning, nämligen inledningsnumret som Carl Nielsen gett namnet Serenata in vano (Serenad förgäves), varför får var och en efter förmåga söka lista ut. Konsertens största behållning , ett förtjusande stycke musik, opretentiöst angenämt och vederkvickande i sin rytmik, men flödande lyriskt tillika. Där fanns i femmannabesättningen också lyrikerna par préférence, klarinetten och hornet, och Nielsen visste nog vad han gjorde när han satte dit dem. Båda dessa spelade f.ö. alldeles utomordentligt, Gunnar Mossberg resp. Karl-Axel Glennstad, och därmed var det väsent­ligaste räddat. Även de övriga, Ingmar Rilfors, fagott, Gustav Tohver, cello, och Allan Hörnberg, kontrabas, gjorde väl ifrån sig, vadan totalintrycket tedde sig helt fördelaktigt.

På detta fina nummer följde trio för klarinett, cello och piano av Karl-Birger Blomdahl, en förfärlig anrättning, vars rätta beteckning enligt min mening är skandalmusik och ingenting annat. Trasigt och jämmerligt för mest hela slanten, för att inte tala om de perioder av rena skräckmusiken som man hade att genomlida. Exekverande var Bertil Norén, klarinett, René Forest, cello, och Otto Kern, piano. Efter paus följde så något som kallades Density 21,5, vilket lär vara specifika vikten för platina, vad det nu hade i det här sammanhanget att göra. Ett mycket kort stycke för soloflöjt, skrivet av den kände amerikanske ultraradi­kalisten Edgar Varèse. Med dessa ilskna vansinnestoner som här och var sprängts in i bil­den var det på sitt sätt förargelseväckande – vilket naturligtvis också var avsikten – men i stort sett gjorde den här bagatellen ett någorlunda smältbart intryck. Bertil Melander blåste och gjorde det såvitt jag förstår utmärkt, vilket även kan sägas om Bertil Norén som tagit sig an tre stycken för soloklarinett av Stravinskij, även de lättgods som gick tämligen spårlöst förbi. Slutnumret, en kvartett för två trumpeter, horn och basun av Maurice Kar­koff avstod jag frivilligt ifrån, vilket de hårt ansträngda nerverna får ta på sig ansvaret för.

-ler (SkD 1962-10-11)

Kammarmusikalisk afton

Kammarmusikföreningen 1961 bildades för att de ambitiösare medlemmarna i Konserthus­stiftelsens orkester skulle få tillfälle att mera organiserat kultivera intimare musikformer. Att Malmö här sannerligen har en betydande musikalisk reserv har redan demonstrerats vid två konserter.

På torsdagskvällen var det åter läglighet att höra dem i olika grupper denna gång i Lands­tingssalen och med ett utomordentligt väl sammansatt program, som f ö bandades av Sve­riges Radio till senare sändning.

Först Carl Nielsens skämtfulla Serenata in vano – ”det fåfängliga uppvaktandet av den sköna”. Besättningen är ovanlig men tacksam för en humorist: klarinett, fagott, horn, cello och kontrabas. Om nu inte donnan i fönstret lät sig beveka, så torde i varje fall publiken ha bjudits en förnöjsam muntration av herrarna Mossberg, Rilfors, Glennstad, Tohver och Hörnberg.

Något av samma klangkombinationer som i serenatan använder Karl-Birger Blomdahl i sin trio för klarinett, cello och piano. Emellertid var det en effektfull kontrast att ställa dessa stycken mot varandra. Inte så mycket i det kompositionstekniska idiomet ligger det väsentliga i skillnaden – men i stämningen, i attityden. Blomdahl är mörk och allvarlig; Bertil Norén, René Forest och Otto Kern gestaltade trion så att man verkligen fängslades av tonsättarens patos.

Aftonens mest spännande musikaliska äventyr var dock flöjtstycket Density 21,5 av Edgar Varèse, skrivet på 1930-talet för ett specialbyggt instrument av platina och döpt efter ädelmetallens specifika vikt. Den våldsamma dynamiken och de hissnande intervallen avklarades med obesvärad kunnighet av Bertil Melander; lyssnaren kunde bara hänföras av den förtätade melodiska rikedomen.

På den glättigare sidan står Igor Stravinskijs tre stycken för soloklarinett. Bertil Norén blåste dem med stor precision, rivigt och nyanserat. Till slut utförde fyra bleckblåsare – två trumpeter, horn och basun – en kvartett av Maurice Karkoff. Hjelm, Linde, Glennstad och Lindberg visade villigt att kompositionen hade intressanta drag.

Ingemar Schmidt (Arb. 1962-10-11)

KAMMARKONSERTEN

KAMMARMUSIKFÖRENINGEN -61 gav i går en konsert i Frimurarlogens festsal, och programmet inleddes med Mozarts Ess-durkvintett (K 407) för horn, violin, 2 violor och cello, komponerad ca 1783 för hornisten Ignaz Leitgeb, en salzburgmusiker, som Mozart återfann i Wien. Leitgeb, som där även blivit osthandlare, var en enfaldig och godmodig människa och en fenomenal hornvirtuos, för vilken Mozart bl a skrev hornkonserter, den ena (K 417) med den kosteliga dedikationen ”Wolfgang Amadé Mozart hat sich über den Leitgeb, Esel, Ochs und Narr erbarmt zu Wien 27 März 1783”.

DENNA HORNKVINTETT i Ess ger alltså hornisten åtskilliga möjligheter att visa sin skicklighet, men även violinen har fått en viktig roll, medan de tre c-strängsinstrumenten mera spelar underordnade, ackordutfyllande roller. Konserthusstiftelsens 1:e hornist, Karl-Axel Glennstad, blåste det dominerande hornpartiet med fint behärskad bravur. I allegro­satserna briljerade han med rytmiskt orubbade passager i beundransvärd intonation, och i den mellanliggande andantesatsen blommade hans skönt runda ton nättopp idealiskt. Det var en utmärkt prestation.

VIOLINPARTIET spelades säkert och prydligt av Helge Duvander, och i övrigt medver­kade Nils Nyman och Stanley Carlsen, viola, och Gino Filippini, cello, samtliga från Kon­serthusstiftelsens symfoniorkester och säkra och rutinerade. Samspelet var f ö mycket balanserat.

PROGRAMMETS andra nummer var en intressant nyhet: ”En handfull visor” av Carl-Olof Anderberg till texter av makan Ulla Anderberg. Det var Kleinkunst med en fint per­sonlig prägel, och där fanns både en underfundig ironi och musikalisk humor. Mest origi­nell – med bl a ett par diskreta klockpunkter i pianostämman under en fint böjlig sång­stämma – var den första sången, ”Visa om kvällen”.

I DE BÅDA följande sångerna, ”Fisken växer i Atlanten” och ”Luffarevisa” hade temati­ken en medvetet ironisk anstrykning, nästan à la Weill; ”Tiri-liri-lej” saknade inte spiritua­litet, och i de avslutande sångerna visade Anderberg sin fantasi bl a i oväntade toner, som också fick spirituell effekt.

DEN UTTRYCKSFULLA och skiftningsrika sopranstämman sjöngs mycket tilltalande av Ing-Britt Stiber, som på senare år utvecklats markant. Hon är redan en mogen artist; hen­nes säkerstödda röst har fått volym och expressivitet, och hennes tonbildning är musikalisk och väcker sympati. Med stort nöje lyssnade man till hennes tolkning av dessa sånger, och tonsättaren ackompanjerade själv vid flygeln, lugnt och delikat.

EFTER PAUSEN följde slutligen Brahms’ cellosonat nr 2 i F, som spelades av den nybil­dade duon René Forest (som bekant cellokonsertmästare i Konserthusstiftelsens orkester) och Brita Hjort. Senast denna sonat framfördes i dessa trakter satt Brita Hjort också vid flygeln medan cellopartiet spelades av den oförliknelige Erling Bløndal Bengtsson. Mira­kulöst nog blev det ingen antiklimaxi går: Forest bemästrade det krävande cellopartiet med en helt idealisk tonbildning och intonation. Hans fina renspelning var genomgående imponerande och han fraserade och accentuerade lika finslipat som musikaliskt.

FOREST är den utan jämförelse bäste cellist malmöorkestern haft och på det hela taget en mycket stor tillgång för vårt musikliv. Man vill gärna hoppas att han stannar här, åtmin­stone några år till. Brita Hjort behärskade pianopartiet på bästa sätt. Både hennes perfekta teknik och hennes musikaliska accentuering visade att hon var i högsta form, och samspe­let mellan henne och Forest kunde svårligen ha varit bättre.

HELA konserten var angenäm att lyssna till, och de ambitiösa och konstälskande musi­kerna som presenterar Kammarmusikföreningen -61:s program utan vederlag förtjänar sannerligen all erkänsla och allt stöd.

STEN BROMAN (SDS 1962-12-09)

EN VISBUKETT

DET VAR ETT omväxlande och trevligt program som Kammarmusikföreningen -61 i Malmö bjöd en alltför fåtalig publik vid gårdagens konsert i Frimurarlogens festsal. Mozarts hornkvintett i Ess (K.V. 407), Brahms’ cellosonat i F, op 99 och uruppförandet av ”En handfull visor” av Carl-Olof Anderberg borde ju vara ganska lockande.

TONSÄTTAREN själv med fin assistans av Ing-Britt Stiber förde de nyskrivna visorna till dopet. Överraskande nog visade sig visorna vara mycket sångbara, låt vara med ironiskt, sofistikerat ackompanjemang. Sångerskans utmärkta diktion och klatschiga framförande gjorde Ulla Anderbergs texter all rättvisa.

HORNKVINTETTEN fick ett rättframt och musikantiskt framförande, det vore för mycket begärt att denna tillfällighetsensemble skulle ha finslipat alla detaljer. Karl-Axel Glennstad blåste sin virtuosa stämma med bravur trots ett ganska uppdrivet tempo i ytter­satserna, och hrr Duvander och Nyman, Stanley Carlsen och Gino Filippini skapade en god klangbakgrund till hornistens prestationer.

BRAHMS-SONATEN framfördes av Brita Hjort och René Forest. Pianisten profilerade utmärkt sin figurerade stämma och balanserade pianoklangen på det hela taget bra mot cellisten. Med ädel tonbildning och stor intensitet formade Forest sina cantilenor och pas­sager.

GUNNAR SJÖQVIST (KVP 1962-12-09)

KAMMARKONSERTEN

KAMMARMUSIKFÖRENINGEN -61 började i går sin nya säsong med en delvis intres­sant konsert i Konservatoriets konsertsal. Programmet inleddes med en sällsynt nyhet: väl­kände 62-årige österrikaren Hans Erich Apostels tresatsiga sonatin op. 19 för solofagott. Det är en komposition, som intelligent utnyttjar fagottens möjligheter i olika lägen och med skilda tonansättningar, t ex i staccato eller legato med växlande accentdynamik. Solist var Konserthustiftelsens ny fagottist, Hans Samuelsson, och det var angenämt att höra hur väl han bemästrade sin uppgift. Hans teknik är utmärkt och hans tonbildning ovanligt fin. En så musikaliskt välklingande fagottspel hör man inte ofta i Sverige. Samuelsson är en ackvisition för malmöorkestern.

EFTER DENNA originella nyhet följde ingenting mindre än Beethovens Kreutzersonat, som spelades av två så välkända musiker som Herbert Konvicka och Kåge Dominique. I första satsens inledning förekom ett par inadekvata ting i bägge stämmorna och i presto­fortsättningen kunde samspelet också varit betydligt mera nyanserat, men variationssatsen fick en bättre avvägning och även i prestofinalen var samspelet utmärkt och tekniskt säkert.

EFTER PAUSEN följde en tysk nyhet av den 38-årige Thomas Christian David, son till Johann Nepomuk: hans offentliga förstlingsverk, som är en fyrsatsig trio op. 1 nr 1 för flöjt, violin och viola från 1949 – en besättning , som ju med framgång utnyttjats av bl a Max Reger. Kompositionen visade sig vara särdeles moderat i sin tonalitet och mera väl­menande än snillrik. Den inledande andantesatsen vittnade inte om någon uppfinning , och i den följande vivacesatsen framstod David som en aktningsvärd medelmåtta, som inte rik­tigt förstått Hindemith. Tredje satsen (adagio) hade ingenting att säga – långsamma satser har David tydligen haft svårast för att skriva – och i allegrofinalen förekom liksom i vivacet en vattenhaltig Hindemith-influens. Thomas Christian David har av denna trio att döma inte ärvt någonting av sin faders fantasi – men man vill åtminstone hoppas att han utvecklas i någon mån efter sitt opus 1 nr 1.

FÖR FRAMFÖRANDET svarade ytterligare tre av Konserthusstiftelsens utmärkta musi­ker: Tore Sten, flöjt, Helge Duvander, violin, och Bror Magnusson, viola. Deras samspel var rutinerat och säkert i samtliga satser.

STEN BROMAN (SDS 1963-10-06)

MUSIKALISK KOMPOTT

KAMMARMUSIKFÖRENINGEN -61 är trots musikernas stora arbetsbörda tydligen en källa till stimulans och förnyelse. Föreningens kammarorkester, som strax för jul debute­rade vid en konsert i S:t Andreas, kom i går igen under ledning av Carl-Olof Anderberg i ett par välklingande stråksviter som inramade framträdanden av flöjtisten Bertil Melander och klarinettisten Bertil Norén. Konserten ägde rum på Malmö Musikkonservatorium.

MÅNGA STILAR var representerade i det omväxlande programmet. Peter Warlocks Capriolsvit minns man från tidigare framförande av Malmö Kammarorkesterförening, men det är en lättsam arkaiserande musik, där kyrkotonfall blandas med impressionistiska infall. De sex danssatserna återgavs friskt och musikantiskt med en för salen väl avpassad styrke­grad. Inte heller den avslutande stråkconcertinon op. 16 av Erland von Koch rymmer några djupare problem, det är en behagligt diverterande sommarnordisk musik, som här återgavs på ett mycket stimulerande sätt.

MED UTSÖKT tonbildning och fin utformning samverkade Bertil Melander med Carl-Olof Anderberg i Francis Poulencs Sonata för flöjt och piano, ett verk som förde tankarna till en rad påverkande tonsättare, och till slut skall endast nämnas att Bertil Norén på ett utmärkt sätt gjorde sig till tolk för Schönberg-eleven Hans Erich Apostel i dennes ganska tacksamma Sonatin försoloklarinett op. 19 nr 2.

GUNNAR SJÖQVIST (KvP 1965-02-12)

Intensivt på museet

KAMMARMUSIKFÖRENINGEN -61 hade för gårdagskonserten på Malmö Museum som vanligt sammanställt ett trevligt och omväxlande program. Av särskilt intresse var den Mässa för stråkorkester av Göte Carlid, som Carl-Olof Anderberg presenterade. Intensivt och expressivt återgavs denna sällan hörda komposition av den i förtid bortgångne tonsät­taren, och klangen blev ovanligt mättad i denna tacksamma akustik. Man vill gärna önska att de ambitiösa konserthusstiftelsemusikerna skall fortsätta på den inslagna linjen att vid sidan av sina ordinarie uppgifter förmedla bekantskapen med en repertoar som av olika skäl inte har annat forum.

SÅSOM T EX Mozarts Kegelstatt-trio för den något ovanliga besättningen viola, klarinett och piano. Det delikata verket framfördes friskt och musikaliskt av Stanley Carlsen, Gun­nar Mossberg och Kåge Dominique i välvalda tempi och med utmärkt nyansering i ett fint avslipat samspel.

Ett annat ovanligt verk presenterades likaledes avspänt och lättsamt av Ing-Britt Stiber, Hanna Friis Sharp, Bodil Mörup och Kjell Andersson, nämligen en kantat för sopran, flöjt och generalbas av Alessandro Scarlatti. Det var en bekantskap, väl värd att göra.

SLUTLIGEN spelade Tore Sten Haydns flöjtkonsert i D på ett sätt som talade om ambi­tiös förberedelse och i sitt friska musicerande hade han utmärkt stöd av Carl-Olof Ander­berg och den välspelande kammarorkestern.

GUNNAR SJÖQVIST (KvP 1965-04-11)

Programöversikt

Säsong 1:1961/62

K 1

1961-12-11

Bertil Melander, flöjt

René Forest, violoncell

Bertil Norén, klarinett

Olav Gerthel, tenor

Jan-Olov Hjelm, trumpet

Roger Lindberg, basun

Otto Kern, piano

Martinu, Bohuslav (1890-1959)

Trio för flöjt, violoncell & piano

Stravinsky, Igor (1882-1971)

Tre stycken för soloklarinett

de Falla, Manuel (1876-1946)

Suite Espagnol för violoncell & piano

Brahms, Johannes (1833-1897)

Sonntag – Auf dem Kirchhof

Wolf, Hugo (1860-1903)

Der Gärtner – Das gemalt all’ Deine Reize wären

Blacher, Boris (1903-1975)

Divertimento för trumpet, basun & piano

K 2

1962-03-16

Bertil Norén, klarinett

Otto Kern, piano

Aldo Johansson, tuba

Herbert Konvicka, violin

Bertil Melander, flöjt

Helge Duvander, violin

Karl-Axel Glennstad, horn

Kåge Dominique, piano

Söderlundh, Lille Bror (1912-1957)

Liten svit för klarinett och piano

Hindemith, Paul (1895-1963)

Sonat för tuba och piano

van Beethoven , Ludwig (1770-1827)

Violinsonat F-dur, op 24 ”Vårsonaten”

Varèse, Edgard (1885-1965)

Density 21,5 för soloflöjt

Brahms, Johannes (1833-1897)

Trio Ess-dur, op 40 för violin, horn & piano

K 3

1962-04-26

Hermann Gibhardt, oboe

Otto Kern. piano

Karl-Gustav Lindström, tenor

Gunnar Mossberg, klarinett

Bertil Melander, flöjt

Karl-Axel Glennstad, horn

Jan-Olov Hjelm, trumpet

Roger Lindberg, basun

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)

Sonata g-moll för oboe & piano

Peterson-Berger, Wilhelm (1867-1942)

Sånger (Friedrich Nietzsche)

Meine Rosen – Venedig – Ecce homo – Zarathustras Rundgesang

Dionysos – Dityramb (Die Sonne sinkt)

Nilsson, Bo (*1937)

Zwanzig Gruppen för oboe, klarinett & flöjt

Poulenc, Francis (1899-1963)

Sonat för horn, trumpet och basun

Säsong 2: 1962/63

K 4 (I samarbete med SR)

1962-10-11

Gunnar Mossberg, klarinett

Ingmar Rilfors, fagott

Karl-Axel Glennstad, horn

Gustav Tohver, violoncell

Allan Hörnberg, kontrabas

Bertil Norén, klarinett

René Forest, violoncell

Otto Kern, piano

Bertil Melander, flöjt

Jan-Olov Hjelm – Kurt Linde, trumpet

Roger Lindberg, basun

Nielsen, Carl (1865-1931)

Serenata in vano

Blomdahl, Karl-Birger (1916-1968)

Trio för kl, vcl & pi

Varèse, Edgard (1885-1965)

Density 21,5 för soloflöjt

Stravinsky, Igor (1882-1971)

Tre stycken för soloklarinett

Karkoff, Maurice (*1927)

Kvartett för 2 tr, vh & trb

K 5

1962-12-08

Karl-Axel Glennstad, horn

Helge Duvander, violin

Nils Nyman, viola

Stanley Carlsson, viola

Gino Filippini, violoncell

Ing-Britt Stiber, sång

Carl-Olof Anderberg, piano

René Forest, violoncell

Brita Hjort, piano

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Kvintett Ess-dur för horn, violin,

två violor och violoncell (K. 407)

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

En handfull visor

(Ulla Anderberg): Visa om kvällen/Fisken växer i Atlanten/

Luffarevisa/Ti-liri-liri-liri-lej/Landskapsmålning/Lollopattis tivoli

Brahms, Johannes (1833-1897)

Violoncellsonat i F-dur op 99

K 6

1963-02-16

Hermann Gibhardt, oboe

Otto Kern, piano

Bertil Melander, flöjt

Tore Sten, flöjt

Herbert Konvicka, violin

Bertil Norén, klarinett

René Forest, violoncell

Brita Hjort, piano

Nielsen, Carl (1865-1931)

Fantasistycken för oboe och piano

Haydn, Joseph (1732-1808)

Trio för två flöjter och violoncell

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

Lyriska sekvenser för soloviolin, op 53, Uruppförande

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

Trio B-dur för kl, vcl & piano, op 11

K 7

1963-03-30

Bertil Melander, flöjt

Hermann Gibhardt, oboe

Gunnar Mossberg, klarinett

Ingmar Rilfors, fagott

Karl-Axel Glennstad, horn

Otto Kern, piano

Inga-Lill Sannfrid, sång

Helge Duvander, violin

Olle Thomasson, violin

Bror Magnusson, viola

Gino Filippini, violoncell

Bozza, Eugène (1905-1991)

Tema och Variationer för blåsarkvintett

Prokofjev, Sergej (1891-1953)

Pianosonat nr 3, op 28

Respighi, Ottorino (1879-1936)

Il Tramonto. Lyriskt poem för sopran

och stråkkvartett

Säsong 3: 1963/64

K 8

1963-10-05

Hans Samuelsson, fagott

Herbert Konvicka, violin

Kåge Dominique, piano

Tore Sten, flöjt

Helge Duvander, violin

Bror Magnusson, viola

Apostel, Hans Erich (1901-1972)

Sonatin för solofagott, op 19

van Beethoven, Ludwig (1770-1812)

Violinsonat A-dur, op 47 ”Kreutzer”

David, Thomas Christian (*1925)

Trio för flöjt, violin och viola

K 9

1963-10-24

Margareta Meyerson, sopran

Bertil Melander, flöjt

Erik Ekelund, violin

Karl-Axel Glennstad, horn

S:t Andreas’ koralkör I

Henrik Jansson, orgel/dirigent

Messiaen, Olivier (1908-1992)

ur Les corps glorieux: Subtilité des corps glorieux

Le mystère de la Sainte Trinité

Jeppesen, Knud (1892-1974)

Domine refugium factus es nobis

Kantat för sopran, flöjt & violin

Høeberg, Georg (1872-1950)

Andante för horn och orgel

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

Missa brevis för bl. kör a cappella

K 10

1964-02-20

Herbert Konvicka, violin

Kåge Dominique, piano

Jan-Olov Hjelm, trumpet

Helge Duvander, violin

Bertil Melander, flöjt

Otto Kern, piano

Bodil Mörup, violoncell

Hans Samuelsson, fagott

Valentino, Giuseppe (ca 1680-ca 1740)

Violinsonat

Hambræus, Bengt (1927-2000)

Musik för trumpet, violin och piano

Genzmer, Harald (*1909)

Sonat för flöjt och piano

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Sonat för fagott & violoncell, K.292

K 11 (I samarbete med ARS NOVA)

1964-05-23

Inga-Lill Sannfrid, sopran

Nils Bäckström, baryton

Nils Dybeck, recitatör

Instrumentalensemble

 dir. Carl-Olof Anderberg

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

”Strändernas svall”, profankantat efter

Eyvind Johnsons bok med samma namn, op 55. Uruppförande

K 12

1964-06-11

Bertil Norén, klarinett

Kjell Andersson, piano

Herbert Konvicka, violin

Kåge Dominique, piano

Bertil Melander, Bertil, flöjt

Gino Filippini, violoncell

Honegger, Arthur (1892-1955)

Sonatin för klarinett och piano

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

Violinsonat D-dur, op 12:1

von Weber, Carl Maria (1786-1826)

Trio för flöjt, violoncell & piano

Säsong 4: 1964/65

K 13

1964-12-03

Ing-Britt Stiber, sopran

Henrik Jansson, orgelsolist & ack.

Bertil Melander, flöjt

Kammarorkestern, dir. Carl-Olof Anderberg

Corette, Michael (1709-1795)

Konsert för orgel och str.ork med obl. flöjt, op 26:6

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

Auf, Auf! Die rechte Zeit ist hier

Wolf, Hugo (1860-1903)

Führ mich, Kind, nach Betlehem

Ambrosius, Hermann (1897-1983)

Willst Du wieder durch die Nacht uns scheinen

Studer, Hans (1911-1984)

Concertino för flöjt och orgel

Corelli, Arcangelo (1653-1713)

Concerto grosso g-moll, op 6:8 ”Julkonserten”

K 14

1965-02-11

Bertil Melander, flöjt

Bertil Norén, klarinett

Carl-Olof Anderberg, piano

Kammarorkestern, dir. Carl-Olof Anderberg

Warlock, Peter (1894-1930)

Capriol-svit för stråkar

Poulenc, Francis (1899-1963)
Sonat för flöjt och piano

Apostel, Hans Erich (1901-1972)

Sonatin för soloklarinett, op 19:2

von Koch, Erland (*1910)

Concertino för stråkar, op 16

K 15

1965-04-10

Ing-Britt Stiber, sopran

Hanne Friis Sharp, flöjt

Bodil Mörup, violoncell

Kjell Andersson, piano

Gunnar Mossberg, klarinett

Stanley Carlsen, viola

Kåge Dominique, piano

Tore Sten, flöjt

Kammarorkestern

dir. Carl-Olof Anderberg

Carlid, Göte (1920-1953)

Mässa för stråkorkester

Scarlatti, Alessandro (1660-1725)

Kantat för sopran, obl. flöjt & continuo

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Trio för piano, klarinett & viola, K498

”Kegelstatt”

Haydn, Joseph (1732-1809)

Konsert D-dur för flöjt & str.ork.

Säsong 5: 1965/66

K 16

1965-09-17

Hanne Friis Sharp, flöjt

Jan-Olov Hjelm, trumpet

Bertil Melander, flöjt

Hermann Gibhardt, oboe

Gunnar Mossberg, klarinett

Karl-Axel Glennstad, horn

Ingmar Rilfors, fagott

Kammarorkestern,

dir. Carl-Olof Anderberg

Warlock, Peter (1894-1930)

Capriol-svit

Quantz, Johann Joachim (1697-1773)

Flöjtkonsert G-dur

Haydn, Joseph (1732-1809)

Divertimento för blåskvintett

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

Concertino för trumpet och stråkar

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Eine kleine Nachtmusik

K 17

1965-11-13

Bertil Melander, flöjt

Helge Duvander, violin

Bror Magnusson, viola

Bertil Norén, klarinett

Benny Wiberg, basklarinett

Kammarorkestern/dir. Carl-Olof Anderberg

Paulson, Gustaf (1898-1966)

Divertimento för flöjt, violin & viola

Schuller, Gunther (*1925)

Duo Sonata för klarinett & basklarinett

Hindemith, Paul (1895-1963)

Åtta stycken för str-ork, op 44:3

Grieg, Edvard (1843-1907)

Holberg-svit för stråkork, op 40

K 18

1965-12-20

Claus Franke, tenor

Gino Filippini /Bodil Mörup, violoncell

Bertil Melander, flöjt

Jan-Olov Hjelm/Kurt Linde, trumpet

Karl-Axel Glennstad, horn

Roger Lindberg/Leif Andersson, basun

Henrik Jansson, orgel

Kammarorkestern, continuo: Kjell Andersson

dir. Carl-Olof Anderberg

Pezel, Johann (1639-1694)

Musik för 2 trumpeter, horn & 2 basuner I

Vivaldi, Antonio (1675-1741)

Concerto i g för två violonceller & str.ork.

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

”Frohe Hirten”, aria ur Juloratoriet för tenor, flöjt och orgel

Pezel, Johann (1639-1694)

D:o II

Corelli, Arcangelo (1653-1713)

Concerto grosso g-moll, op 6: 8 ”Julkonserten”

K 19

1966-02-17

Evy Bråhammar, sopran

Janåke Larson, piano

Bertil Melander, flöjt

Gunnar Mossberg, klarinett

Ingmar Rilfors, fagott

Liebermann, Rolf (1910-1999)

Vier chinesische Liebeslieder

Josten, Werner (1885-1963)

Trio för flöjt, klarinett & fagott

Lidholm, Ingvar (*1921)

Sonat för soloflöjt

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Sex sånger:

Ridente la calma – Un moto di gioia – Abendempfindung

Das Veilchen – Der Zauberer – Warnung

K 20 (I samarbete med ARS NOVA)

1966-02-02

Einar Sveinbjörnsson, violin

Inga-Lill Sannfrid, sopran

Instrumentalister ur K –61

Börtz, Daniel (*1943)

Il Canto dei Canti di Salomone

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

Lyriska sekvenser för soloviolin

Welin, Karl-Erik (1934-1992)

Visoka 12 per sei strumenti

K 21

1966-05-11

Bertil Norén, klarinett

Kåge Dominique, piano

Jan-Olov Hjelm/

Kurt Linde, trumpet

Karl-Axel Glennstad, horn

Roger Lindberg, basun

Einar Sveinbjörnsson, violin

Otto Kern, piano

Gade, Niels W. (1817-1890)

Fantasistycken för klarinett & piano, op 43

Schmidt, Ole (*1928)

Kvartett för 2 trumpeter, horn och basun

Ives, Charles (1874-1954)

Violinsonat nr 3

Säsong 6: 1966/67

K 22

1966-10-20

Bertil Melander, flöjt

Kjell Andersson, piano

Milos Kalla, violin

Alois Kempny, viola

Jaroslav Hása, violoncell

Schreiber, Josef (1900-1981)

Sonat för soloviola

Pijper, Willem (1894-1947)

Sonat för flöjt och piano

Reger, Max (1873-1916)

Stråktrio d-moll, op 141 b

K 23

1966-12-15

Janåke Larson, piano

Kammarorkestern, dir. Janåke Larson

Vivaldi, Antonio (1675-1740)

Sinfonia dell’ opera ”Olimpiade”

Haydn, Joseph (1732-1809)

Pianokonsert D-dur

Britten, Benjamin (1913-1976)

Simple Symphony för stråkork, op 4

K 24

1967-02-02

Gino Filippini, violoncell

Hanne Friis Sharp, flöjt

Merete Westergaard, piano

Bertil Norén, klarinett

Milos Kalla, violin

Alois Kempny, viola

Jaroslav Hása, violoncell

Thomas, Karl (*1923)

Pezzi brevi för solovioloncell

Kuhlau, Friedrich (1786-1832)

Sonat för flöjt & piano G-dur, op 69

Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837)

Kvartett för klarinett & stråktrio

K 25 5-årsjubileumskonsert

1967-05-17

Georg Rastenberger, violoncell

Kammarorkestern, dir. Janåke Larson

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Adagio och Fuga c-moll, K 546

Boccherini, Luigi (1743-1805)

Violoncellkonsert B-dur

Roussel, Albert (1869-1937)

Sinfonietta, op 52

Säsong 7: 1967/68

K 26

1967-11-10

Egon Nilsson, violin

Harry Gram Jensen, viola

Claus Franke, tenor

Birgitta Lovén, piano

Blåskvintett:

Tore Sten, flöjt

Anders Nilsson, oboe

Bertil Norén

Ota Vojacek, horn

Jan Norman, fagott

Halvorsen, Johan (1864-1931)/

Händel, Georg, Friedrich (1685-1759)

Passacaglia för violin & viola

Ravel, Maurice (1875-1937)

Cinq mélodies populaire grecques

Turina, Joaquin (1882-1949)

Poema en forma de canciones

Vinter, Gilbert (1909-1969)

Två miniatyrer för blåskvintett

K 27

1968-04-17 (Lund – ARS NOVA)

Bertil Norén, klarinett

Sven Carlsson, slagverk

Carl-Olof Anderberg, piano

Rosenberg , Hilding (1892-1985)

Sonat för soloklarinett

Hashagen, Klaus (1924-1998)

Meditation för slagverk

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

Exekution I för klarinett, slagverk och piano

Säsong 8: 1968/69

K 28

1969-02-12

Kalla-kvartetten

Milos Kalla – Marta Haladova

Alois Kempny – Václav Effler

Lindberg-kvartetten

Roger Lindberg – Leif Andersson –

Anders Hansson, basun – Torsten Åström, tuba

Gabrieli, Giovanni (1557-1612)

Sonat för tre basuner och tuba

Lidholm, Ingvar (*1921)

Liten stråktrio

Peeters, Floor (1903-1986)

Svit för tre basuner och tuba

Dvořák, Antonín (1841-1904)

Stråkkvartett F-dur, op 96

”Den amerikanska”

Repertoar

Anderberg, Carl-Olof (1914-1972)

 

En handfull visor

K 5

Exekution I för kl, pk & piano

K 27

Lyriska sekvenser för soloviolin

K 20

”Strändernas svall”, profankantat, op 55

K 11

Ambrosius, Hermann (1897-1983)

 

Willst Du wieder durch die Nacht

K 13

uns scheinen

 

Apostel, Hans Erich (1901-1972)

 

Sonatin för solofagott, op 19

K 8

Sonatin för soloklarinett, op 19:2

K 14

Bach, Johann Sebastian (1685-1750)

 

Auf! Auf! Die rechte Zeit ist hier

K 13

”Frohe Hirten” för tenor, fl & orgel

K 18

van Beethoven, Ludwig (1770-1827)

 

Trio B-dur för kl, vcl & piano, op 11

K 6

Violinsonat D-dur, op 12:1

K 12

Violinsonat F-dur, op 24 ”Vårsonaten”

K 2

Violinsonat A-dur, op 47 ”Kreutzer”

K 8

Blacher, Boris (1903-1975)

 

Trio för tr, trb & piano

K 1

Blomdahl, Karl-Birger (1916-1968)

 

Trio för kl, vcl & piano

K 4

Boccherini, Luigi (1743-1805)

 

Violoncellkonsert B-dur

K 25

Bozza, Eugène (1905-1991)

 

Tema med variationer för blåsarkvintett

K 7

Brahms, Johannes (1833-1897)

 

Sonntag – Auf dem Kirchhof

K 1

Trio Ess-dur för vl/vh & piano, op 40

K 2

Violoncellsonat F-dur, op 99

K 5

Britten, Benjamin (1913-1976)

 

Simple Symphony, op 4

K 23

Börtz, Daniel (*1943)

 

Il Canto dei Canti di Salomone

K 20

Carlid, Göte (1920-1953)

 

Mässa för stråkorkester

K 15

Corelli, Arcangelo (1653-1713)

 

Concerto grosso g-moll, op 6:8 ”Julkonserten”

K 18

Corette, Michael (1709-1795)

 

Konsert för orgel och str-ork

K 13

med obl flöjt, op 26:6

 

Dvorák, Antonin (1841-1904)

 

Stråkkvartett F-dur, op 96,

K 28

”Den amerikanska”

 

David, Thomas Christian (*1925)

 

Trio för flöjt, violin och viola

K 8

de Falla, Manuel (1876-1946)

 

Suite Espagnol för violoncell och piano

K 1

Gade, Niels W. (1817-1890)

 

Fantasistycken för klarinett & Piano, op 43

K 21

Gabrieli, Giovanni (1557-1612)

 

Sonat för tre basuner och tuba

K 28

Genzmer, Harald (*1909)

 

Sonat för flöjt och piano

K 10

Grieg, Edvard (1843-1907)

 

Holberg-svit, op 40

K 17

Halvorsen, Johan (1864-1931)/Händel

 

Passacaglia för violin och viola

K 26

Hambræus, Bengt (1927-2000)

 

Musik för trumpet, violin och piano

K 10

Hashagen, Klaus (1924-1998)

 

Meditation för slagverk

K 27

Haydn, Joseph (1732-1809)

 

Divertimento för blåskvintett

K 16

Konsert D-dur för flöjt & stråkorkester

K 15

Pianokonsert D-dur

K 23

Trio för 2 flöjter & violoncell

K 6

Hindemith, Paul (1895-1963)

 

Sonat för tuba och piano

K 2

Åtta stycken för str.ork, op 44:3

K 17

Honegger, Arthur (1892-1955)

 

Sonatin för klarinett och piano

K 12

Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837)

 

Kvartett för klarinett och stråktrio

K 24

Händel, Georg Friedrich (1685-1759)

 

Sonata g-moll för oboe och piano

K 23

Høeberg, Georg (1872-1950)

 

Andante för horn och orgel

K 9

Ives, Charles (1874-1954)

 

Violinsonat nr 3

K 21

Jeppesen, Knud (1892-1974)

 

Domine refugium factus es nobis

K 9

Josten, Werner (1885-1963)

 

Trio för flöjt. klarinett och fagott

K 19

Karkoff, Maurice (*1927)

 

Kvartett för 2 trumpeter, horn och basun

K 4

von Koch, Erland (*1910)

 

Concertino för stråkar

K 14

Kuhlau, Friedrich (1786-1832)

 

Flöjtsonat G-dur, op 69

K 24

Larsson, Lars-Erik (1908-1986)

 

Concertino för trumpet och stråkar

K 16

Missa brevis för bl. kör a cappella

 

Lidholm, Ingvar (*1921)

 

Liten stråktrio

K 28

Sonat för soloflöjt

K 19

Liebermann, Rolf (1910-1999)

 

Vier chinesische Liebeslieder

K 19

Martinu, Bohuslav (1890-1959)

 

Trio för flöjt, violoncell och pianoK 1

K 1

Messiaen, Olivier (1908-1992)

 

ur Les corps glorieux:

K 9

Subtilité des corps glorieux

 

Le mystére de la Sainte Trinité

 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

 

Adagio och fuga, c-moll K 546

K 25

Eine kleine NachtmusikK 16

K 16

Kvintett Ess-dur horn och stråkkvartett, K 407

K 5

Sonat för fagott och violoncell, K 292

K 10

6 Sånger: Ridente la calma/Un moto di gioia/

K 19

Abendempfindung/Das Veilchen

 

Der Zauberer/Warnung

 

Trio för klarinett, viola & piano, K 498

K 15

Nielsen, Carl (1865-1931)

 

Fantasistycken för piano

K 6

Serenata in vanoK 4

 

Nilsson, Bo (*1937)

 

Zwanzig Gruppen för fl, ob & kl

K 3

Paulson, Gustaf (1898-1966)

 

Divertimento för flöjt, violin & viola

K 17

Peeters, Floor (1903-1986)

 

Svit för 3 basuner och tuba

K 28

Pijper, Willem (1894-1947)

 

Sonat för flöjt och piano

K 22

Peterson-Berger, Wilhelm (1867-1942)

 

Sånger: Meine Rosen/Venedig/Ecce homo/

K 3

Zarathustras Rundgesang/

 

Dionysos-Dityramb (Die Sonne sinkt)

 

Pezel, Johann (1639-1694)

 

Musik för 2 trumpeter, horn och 2 basuner I/II

K 18

Poulenc, Francis (1899-1963)

 

Sonat för flöjt och piano

K 14

Sonat för horn, trumpet & basun

K 3

Prokofjev, Sergej (1891-1953)

 

Pianosonat nr 3, op 28

K 7

Quantz, Johann Joachim (1697-1773)

 

Flöjtkonsert G-dur

K 16

Ravel, Maurice (1875-1937)

 

Cinq mélodies populaires grecques

K 26

Reger, Max (1873-1916)

 

Stråktrio d-moll, op 141 b

K 22

Respighi, Ottorino (1879-1936)

 

Il Tramonto Lyriskt poem för

K 7

sopran och stråkkvartett

 

Rosenberg, Hilding (1892-1985)

 

Sonat för soloklarinett

K 27

Roussel, Albert (1869-1937)

 

Sinfonietta, op 52

K 25

Scarlatti, Alessandro (1660-1725)

 

Kantat för sopran, obl. flöjt & continuo

K 15

Schuller, Gunther (*1925)

 

Duo sonata för klarinett & basklarinett

K 17

Schmidt, Ole (*1928)

 

Kvartett för 2 trumpeter, horn och basun

K 21

Schreiber, Josef (1900-1981)

 

Sonat för soloviola

K 22

Stravinsky, Igor (1882-1971)

 

Tre stycken för soloklarinett

K 3

Studer, Hans (1911-1984)

 

Concertino för flöjt och orgel

K 13

Söderlundh, Lille Bror (1912-1957)

 

Liten svit för klarinett och piano

K 2

Thomas, Karl (*1923)

 

Pezzi brevi för violoncell

K 24

Turina, Joaquin (1882-1949)

 

Poema en forma de canciones

K 26

Valentino, Giuseppe (ca 1680-ca 1740)

 

Violinsonat

K 10

von Weber, Carl Maria (1786-1827)

 

Trio för flöjt, violoncell och piano

K 12

Welin, Karl-Erik (1934-1992)

 

Visoka per sei strumenti

K 20

Vinter, Gilbert (1909-1969)

 

Två miniatyrer för blåskvintett

K 26

Vivaldi, Antonio (1675-1741)

 

Concerto g-moll för 2 vcl & stråk.ork

K 18

Sinfonia dell’ opera ”Olimpiade”

K 23

Varèse, Edgard (1885-1965)

 

Density 21,5 för soloflöjt

K 2/4

Warlock, Peter (1894-1930)

 

Capriol-svit för stråkar

K 14/16

Wolf, Hugo (1860-1903)

 

Sånger: Der Gärtner –

K 1

Das gemalt all’ Deine Reize wären

 

Führ mich, Kind, nach Betlehem

K 13