Sammanställaren

Gunnar Sjöqvist (*1914)

Studentexamen 1933.

Folkskollärareexamen 1938. Folkskollärare i Malmö 1938-1965.

Tog tillsammans med musikdirektör Olof Hult initiativ till och startade Malmö folkskolors musikskola 1948, organiserade och ledde musikskolans blockflöjts- och mandolinundervis­ning, en förberedande verksamhet för övrig instrumentalundervisning samtidigt som han i sin lärartjänst vid Kul­ladalskolan utförde en högtstående skolmusikpionjärgärning inom klassun­dervisningens ram med avancerad körsång bl a med s k tondöva skolbarn, för vilka han ut­vecklade en framgångsrik metodik för tonbildning och gehör. Körer och ensembler gjorde bejublade framträdanden vid hans årliga vårsoaréer med fulltalig publik och med efterföljande recensioner i Malmös samtliga lokaltidningar.

När Gunnar Sjöqvist 1965 lämnade sin tjänst vid grundskolan i Malmö, hade han från 1954 varit föreståndare för musikskolan och från 1959 samti­digt som konservatoriedirektör omor­ganiserat konservatoriets utbildning, vilket ledde till ett förstatligande 1971. Han hade också under två decennier vid många lärarfortbildningskurser i skolmusikmetodik verksamt bidragit till att den grundläggande sång-, rytm- och landsomfattande instrumentalut­bildningen tog fart i den växande kommunala musikskolan. Han bidrog under denna tid med en omfattande pro­duktion av skolmusiklitteratur inne­fattande bl a sångböcker, blockflöjtskolan Blåsen nu alla, ensembleböcker för blockflöjt och andra instrument, fem häften Vi lyssnar på musik med för grundskolans undervisning anpassad analytisk genomgång av i serien ingå­ende grammo­fonskivor samt Liten musiklära.

 

Gunnar Sjöqvist blev Musikhögskolans i Malmö förste rektor fram till pen­sioneringen 1979.

Invaldes i Kungl. Musikaliska Akademien 1965 och tillhörde dess styrelse 1969-1981. Profes­sors namn 1976. Tilldela­des 1982 KMA:s medalj ”För tonkonstens främjande”.

Vid sidan om sin pedagogiska och administrativa gärning har Gunnar Sjö­qvist haft en bety­dande musikjournalistisk verksamhet och skrivit artiklar och recensioner som medarbetare i Folkskollärarnas Tidning 1949-1963, Kvällsposten 1950-1964 och Musikrevy från 1951 till tidskriftens nedlägg­ning 1994.

Från 1975 till sekelskiftet var han ”verkst. ledamot” i malmö/lund-baserade Salomon Smiths Kam­marmusikförening och har därefter ”kartlagt” det offentliga kammarmusicerandet i Malmö med omnejd från tidigt 1800-tal till dags dato.

Som violast har han medverkat som stämledare i Malmö Musiksällskaps symfoniorkester, Malmö Kammarorkesterförening, Akademiska Kapellet, Lunds Orkesterförening, Åkarps Orkestersällskap och deltagit i mång­årigt stråkkvartettspel.