FÖRORD

Offentligt kammarmusicerande i Malmö med omnejd

Om man önskar dokumentera t ex offentligt kammarmusicerande är en av förutsättning­arna för ett gott resultat att undersökningsobjektet kan erbjuda ett välskött arkiv. När jag 1975 blev s k verkställande ledamot i Salomon Smiths Kammarmusikförening hade jag den ”tvivelaktiga” förmånen att överta ansvaret för en komplett samling program från spelåret 1928-29 fram till 1975. Efterhand byggdes denna samling ut till att även om­fatta recensioner och pressnotiser om verksamheten, och efter en 26-årig verksamhet i föreningen fann jag en intressant pensionärssysselsättning i att ”datorisera” och fortlö­pande komplettera dokumentationen till dags dato 2004. Men det återstod att försöka ge en motsvarande bild av den tidiga utvecklingen från 1910 till 1928.

Malmö Kammarmusikförening, som 1928 bytte namn till Salomon Smiths Kammarmu­sikförening, startades 1910. Vid en efterforskning i stadsarkivet kunde jag ta del av protokoll för den aktuella perioden. Grundandet återgavs i detalj med stadgar och sty­relse, medan verksamheten summariskt redovisades i de 18 årsberättelserna. Som en bilaga till dessa hade turligt nog den förste sekreteraren, musikdirektör Nils Georg Strömberg noggrant och med prydlig handskrift förtecknat samtliga konsertprogram 1910-1928. Här redovisades inte bara vem som spelat. Dessutom återgavs de framförda verken till stor del med satsbeteckningar, vilket underlättade identifikationen t ex av de Haydn-kvartetter och Mozart-verk, som endast återgetts med tonartsbeteckning utan opustal resp. Köchel-nummer. Här har Sven E. Svenssons Joseph Haydns stråk­kvartetter och Folke H. Törnbloms Mozart Köchel 1-626 varit till stor hjälp.

Under arbetets gång väcktes så många musikaliska upplevelser till liv att det nästan kändes som en plikt att vidga arbetet och även försöka ge en bild av offentligt kammar­musicerande i staden med omnejd.

Den ovannämnde Nils G Strömbergs Anteckningar över musiklivet i Malmö 1820-1928 blev en utgångspunkt vid undersökningen.

Vid starten och under de första decennierna hade lärare vid det 1907 grundade musik­konservatoriet spelat en mycket aktiv roll, och tillgången till konservatorieläraren Gottardo Vecchis klippbok, som ställts till mitt förfogande av sonen Guido, göteborgs­symfonikernas mångårige solocellist, gjorde det möjligt att i någon mån rekonstruera konservatoriets konsertgivande verksamhet fram till 1928.

Från 1907 gav musikkonservatoriets lärare regelbundet kammarmusikkonserter, en verksamhet som från 1910 skedde parallellt och i samverkan med kammarmusikföre­ningen. Det föll sig således naturligt för mig att fortsätta på den inslagna vägen och att i särskilda kapi­tel visa konservatoriets ”inblandning” i andra initiativ såsom konsertverksamheten vid Malmö museum (med start 1937), Malmö kammarorkesterförening (1947-1949), före­ningen ARS NOVAs presentation av nutida musik (från 1961) och Kammarmusikföre­ningen –61 (1961-1969) med huvuduppgift att skapa ett kammarmusicerande för musi­kerna i malmöorkestern.

Museikonserterna kunde vaskas fram ur museets löpande ”månadsblad” och säsongpro­gram, och ett stort antal detaljprogram har kunnat återges ”från bladet”. Uppgifterna om Malmö Kammarorkester har däremot hämtats från program ur min egen samling från egen medverkan. ARS NOVAs historia kan studeras i den fullständiga programsamling som arkiverats av Malmö Musikkonservatorium/Musikhögskolan i Malmö, medan upp­gifterna om Kammarmusikföreningen –61 hämtats ur min egen programsamling.

Smärre uppsatser har ägnats organisten Gunnar Frankmars Husie-musik och museior­ganisten Waldemar Welanders Åkarps Orkestersällskap. I båda fallen har i brist på arkivmaterial sammanställningarna gjorts ur den egna programsamlingen och i Åkarps­fallet på egen violastmedverkan.

Slutligen har verktitelns Malmö med omnejd motiverats av att malmöföreningen från 1920 årligen anordnade 4-5 konserter i Lund fram till sekelskiftet med utvikningar under några säsonger till Ystad, Trelleborg och Landskrona. Vidare har en till Lunds Kammarmusiksällskaps 60-årsjubileum 2004 sammanställd fullständig programföljd med särskild verkförteckning ytterligare motiverat ”omnejden” i framställningen. En liknande redogörelse för 60-årsfirande Landskrona Kammarmusikförening har på grund av brist på arkivalier begränsats till de senaste 20 åren.

Vid sammanställningen av respektive programserier, verk- och artistförteckningar har kon­serterna återgetts i kronologisk ordning och tonsättardata har i möjligaste mån uppdaterats. Komplette­ring har skett, då spelade verk saknat opusnummer och/eller tonsättardata.

För redigering och korrekturläsning av det omfattande materialet har jag haft ovärderlig hjälp av min dotter Alexandra Bellinetto.

Stefan Schusterschitz har hjälpt mig att lägga ut det ovan presenterade arbetet på nätet under adressen www.kammarmusik.de.vu.

 

Bjärred i juni 2004