Ensembler och solister

Under arbetet med att ”kartlägga” kammarmusicerandet i Malmö med omnejd har det framkommit att det före kammarmusikföreningens grundande även gavs regelbundna kammarmusikkon­serter i Malmö. Såsom tidigare nämnts, anordnade Malmö Musikkon­servatorium redan från starten 1907 – för att göra sin verksamhet känd – s k musikföre­drag under medver­kan av lärare och försigkomna elever. Dessa musikföredrag, ett mindre pretentiöst ord för kammarmusikkonserter med beledsagande kommentarer, väckte stort intresse och kan ha haft viss betydelse för kammarmusikföre­ningens till­komst 1910.

Bland de 10 stiftarna vid det av ystadsapotekaren Salomon Smith och köpenhamns­cellisten Franz Neruda anordnade sammanträdet företräddes musikkonservatoriet såle­des av direktör Giovanni Tronchi och lärarna Giovanni Turicchia, Gottardo Vecchi och Carl Schæffer, som i konservatoriets kammarmusikutbud funnit en god medarbetare i den entusiastiske violasten Salomon Smith. Tillsammans med violinisterna Turicchia, Sven Malmström och cellisten Vecchi medverkade han i kammarmusikföreningens första ”stamkvartett” vid öppningskonserten den 27 oktober 1910 med Joseph Haydns Ess-durkvartett op 33:2.

Då Giovanni Turicchia 1911 blev konsertmästare i Kungl. Hovkapellet ”övertogs” hans malmökvartett av konservatorieläraren Ernesto Ballarini. Denna andra ”stamkvartett” verkade från den 14 november 1911 till 1918 vid inte mindre än 22 konserter, ofta till­sammans med andra malmömusiker såsom klarinettisten Romeo Galli, hornisten Bruno Mader, fagottisten Giovanni Maestri och kontrabasisten John Simánek. Den första Malmö-trion bildades i januari 1914 av Ballarini, Vecchi och pianisten John Heintze, nytillträdd pianolärare vid konservatoriet efter Carl Schæffer, som anställts vid musik­konservatoriet i Berlin. Denna pianotrio skulle flitigt och framgångsrikt konser­tera i Malmö med om­nejd sedan den debuterat med Schuberts Ess-durtrio.

Den tidigare programredovisningen har visat att kammarmusikföreningens utbud under de första decennierna dominerades av lokala musiker, verksamma vid musikkonserva­toriet och i förekommande fall vid stadens militärorkester. ”Stamkvartetter” – ledda av konservatorielärarna Giovanni Turicchia och Ernesto Ballarini – engagerades ofta, men fick så småningom en värdig medtävlare om konsertutbudet i violinisten/kapellmästaren Carl Maull. Den sistnämnde skapade aldrig någon fast ensemble; som hans medarbetare finner man under hans långa verksamhet de flesta av stadens mera bemärkta musiker, såväl yrkesmusiker som amatörer.

Stockholmsensemblerna Kjellström-Kvartetten och Julius Ruthströms-Trion är åter­kommande gäster från mitten av 1920-talet, då även turnerande utländska ensembler börjar engageras i kammarmusikföreningen. The Meredyll Piano Quartet (London) och Buxbaum-kvartetten (Wien) återkommer t ex vid flera tillfällen.

Under sin långa verksamhet har föreningen trots ganska små ekonomiska resurser kun­nat bjuda sin publik i Malmö och Lund gästspel av de förnämsta nordiska ensemblerna och har t o m lyckats fånga in kontinentala storheter som Quartetto Italiano och Buda­pestkvartetten för att nämna några. Gärna återkommande gäster som Benthien-kvartet­ten från Hamburg och Brnokvartetten har berett vår publik många högtidsstunder. När man tar del av den långa listan av solister och ensembler kommer säkert många glada minnen att väckas till liv.

Förteckning över medverkande ensembler:

Lokala ensembler

·        Stråktrior, -kvartetter, -kvintetter, m fl

·        Ensembler med piano

·        Ensembler med blåsare

Övriga skånska ensembler

Göteborgs-ensembler

Stockholms-ensembler

Övriga svenska ensembler

Övriga nordiska ensembler

Internationella ensembler

Instrumental- och vokalsolister:

Pianister

Stråkar och piano

·        Violinister

·        Violaster

·        Violoncellister

Blåsare med ackompanjemang

·        flöjt

·        oboe

·        klarinett

·        fagott

·        horn

Sång och piano

Körer

Övriga

·        orgel

·        harpa

·        gitarr

·        luta

 

 

 

Ensembler

Lokala ensembler:

·         Stråktrior, - kvartetter, -kvintetter, m fl

”STAMKVARTETT I”

Giovanni Turicchia – Sven Malmström

Salomon Smith – Gottardo Vecchi

1910-10-27

1910-11-18

1911-03-01

 

 

Giovanni Turicchia –  Carl Maull

Salomon Smith – William Smith

Gottardo Vecchi – Nils Georg Strömberg

1910-12-21

 

 

”STAMKVARTETT II”

Ernesto Ballarini – Sven Malmström

Salomon Smith – Gottardo Vecchi

1911-11-14

1911-11-28

1912-01-21

Ernesto Ballarini – Salomon Smith

John Arrhén – Franz Neruda

1912-03-09

 

+ John Arrhén, vla

 

+ Nils Georg Strömberg, vla 

 

 

 + N G Strömberg, vla – Wolf, vcl

 

+ N G Strömberg, vla

+ Albin Hölén, vl – T Åberg, vl

 

N G Strömberg, vla

 + Nils Åberg, vcl

 + Carl Maull – Christian Niehoff

 N G Strömberg , vla - Nils Åberg , vcl

+ John Simánek

+ G Mellström, pi

 
 + Galli – G Andersson – Smith – Paccini

1912-03-29

1912-04-30 

1912-12-18

1913-01-29

1913-02-21

1913-04-23

1913-11-13

1913-12-17

1914-02-25

1914-10-20

1915-02-26

1915-03-31

1915-04-21

1915-10-13

1916-02-22

1917-11-20

1918-02-19 

1918-04-23

 

 

Carl Maull – Sven Malmström

Nils Georg Strömberg – Nils Åberg

1913-03-18

Carl Maull – Charpentier 

 + Nils Brodén

1914-03-20

Carl Maull – Charpentier 

Salomon Smith – Nils Brodén

1915-11-09

Carl Maull – Sven Malmström 

Lennart Smith – Nils Brodén

1916-11-03

Carl Maull – William Smith 

Knut Hansson – Nils Brodén

1916-11-30

Carl Maull – Sven Malmström 

N G Strömberg – Albert Bergelt

1916-12-16

Carl Maull – Sven Malmström

O. Gertz – Nils Brodén

1917-01-31

Carl Maull – Sven Malmström

John Arrhén – Albert Bergelt

1917-04-02

 

Carl Maull – Sven Malmström

Elsa Alkman – Ringnér

John Arrhén – Nils G Strömberg

Albert Bergelt – Nils Brodén

1917-05-03

Carl Maull – Sven Malmström

Salomon Smith – Nils Brodén

1917-12-11

Carl Maull – Sven Malmström

Salomon Smith – Nils G. Strömberg

Nils Brodén

1917-10-30

Carl Maull – Charpentier

Salomon Smith – Nils Brodén

1918-03-19

Carl Maull – Ringnér

Salomon Smith – Albert Bergelt

1918-12-12

Carl Maull – E. Charpentier

Salomon Smith – Nils Brodén

1919-02-06

Carl Maull – Salomon Smith

John Arrhén – Nils Brodén

Lundegårdh

1919-03-11

Carl Maull – Charpentier

Salomon Smith – Nils G. Strömberg

Nils Brodén

1919-10-14

Carl Maull – Gerhard Lundqvist

Nils Hansson – E. Charpentier

Salomon Smith – Nils G. Strömberg

H. Lundegårdh – Nils Brodén

1920-02-24

Carl Maull – Nils Hansson

Gertz – Gottardo Vecchi

1920-11-16

Carl Maull – Hassack

Nils G. Strömberg – Richard Henneberg

Nils Brodén – Lundegårdh

1921-02-08

Carl Maull – Albin Hölén

Gösta Karström – Christian Johansen

1922-10-24

Carl Maull – Gösta Karström

John Arrhén – Christian Johansen

+ Nils G Strömberg

1923-02-20

 

1923-04-20

Carl Maull – E. Ringnér

Albin Hölén – Christian Jensen

1923-11-21

Carl Maull – Sten Broman

John Arrhén – Carl Bretton-Meyer

1924-03-04

Carl Maull – Jean Naumann

John Arrhén – Christian Johansen

John Simánek, kb

1924-04-16

Carl Maull – Sven Malmström

John Arrhén – Carl Bretton-Meyer

1924-12-10

1925-04-08

 

 

CARL MAULL-KVARTETTEN

1931-01-30 (M 19)

Carl Maull – G Nilsson

John Arrhén – Charlie Cöster

+ Brita Hjort, piano

 

+ S Wihljam, kb – E Östman, kl

 Bruno Mader, vh – E Grönvall, sång

1931-04-29 (M 22)

+ Bernhard Grafström & L Lundgren, vh

 Harry Mårtensson, harpa

1934-02-27 (M 41)

+ Signe Hansson, pi – Torsten Hagnell, sång

1934-12-14 (M 46)

 

 

Carl Nordberger – Giovanni Tronchi

Salomon Smith – Zetterqvist

Siegfried Salomon

1914-04-25

 

 

Salomon Smith – Alfred Collin 

John Arrhén – Siegfried Salomon

1914-12-16

Salomon Smith – Thorvald Nielsen 

John Arrhén – Hamerik

1915-12-16

Salomon Smith – Alfred Collin

John Arrhén – Albert Bergelt

1919-01-14

 

 

John Arrhén – Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

Ernst Schlesinger

1919-10-29

 

 

Gerhard Lundqvist – Carl Maull

Nils Hansson – Dora Bernhard-Andersson

Salomon Smith – Nils G. Strömberg

Gottardo Vecchi – Nils Brodén

1920-04-28

Gerhard Lundqvist – Carl Maull

Hassack – Nils Hansson

Salomon Smith – Nils G. Strömberg

Gottardo Vecchi – Nils Brodén

1920-10-26

Gerhard Lundqvist – Hassack

Salomon Smith – Nils G. Strömberg

Gottardo Vecchi

1920-12-14

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

John Arrhén – Carl Bretton-Meyer

1921-03-16

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

John Arrhén – Albert Bergelt

1921-10-05

Gerhard Lundqvist – Sylvan

Erik Ekelund – Nils Brodén

1922-04-08

Gerhard Lundqvist – Leon Nilsson

Erik Ekelund – Guido Vecchi

1926-03-19

 

Gerhard Lundqvist – Elof Munck af Rosenschöld

Sten Broman – John Arrhén – Gösta Lundqvist

+ Ulf Lagerwall

1932-01-21 (M 26)

+ Brita Hjort, pi – Ingrid Ohlsson, sång

1932-12-14 (M 32)

 

1933-09-05 (M 36)

1934-04-21 (M 43)

LUNDAKVARTETTEN

Gerhard Lundqvist – Elof Munck af Rosenschöld

Sten Broman – Gösta Lundqvist

Gerhard Lundqvist – Erik Ekelund

Sten Broman – Gösta Lundqvist

Gunnar Andersson – Erik Ekelund

Sten Broman – Gösta Lundqvist

 

1931-03-14 (M 21)

 

1935-04-29 (M 50)

1936-04-08 (M 57)

 

1937-01-28 (M 61)

 

 

 

Ringnér – Albin Hölén

Nilsson – Ahlberg

1920-03-23

Ringnér – Albin Hölén

Meyer – Ahlberg

1922-02-16

 

 

Julius Ruthström – M. Lincke

Gösta Karström – Siegfried Salomon

1922-11-25

 

 

Gösta Karström – Alfred Collin

John Arrhén – Carl Bretton-Meyer

1924-11-26

Gösta Karström – Sven Malmström

John Arrhén – Hans Möhlmann

1925-12-16

Gösta Karström – Salomon Smith

John Arrhén – Carl Bretton-Meyer

1927-02-22

Gösta Karström –  Wilhelm Westphal

Salomon Smith – John Arrhén – Hans Möhlmann

1927-12-06

 

Gösta Karström – Salomon  Smith

John Arrhén – Wilhelm Westphal

1928-03-12

 

 

GÖSTA KARSTRÖM-KVARTETTEN

Gösta Karström – Carl Joh. Andersson

Harry Rosenqvist – Ernst Ericsson

+ Anna Tibell, sång – Magda Karström, pi

1931-12-04 (M 25)

J Bökwall i st f C J Andersson

+ Guido Vecchi, vcl – G Hultgren, kl

Brita Hjort, pi

1933-01-19 (M 33)

Guido Vecchi i st f Ericsson –  Arrhén i st f Andersson

 + Brita Hjort + Anita Holmström, sång

1933-12-16 (M 39)

 

 

Mario Galli – Sven Malmström

John Arrhén – Ahlberg

1925-01-22

 

Mario Galli – Ferdinand Lindgren

Erik Ekelund – Hans Möhlmann

1926-10-21

 

Mario Galli – W Westphal – Salomon Smith

1929-03-27 (M 7)

John Arrhén – Hans Möhlmann

 

Mario Galli – Carl Maull

1930-01-20 (M 13)

John Arrhén – Hans Möhlmann

 

Mario Galli – E Ringnér

John Arrhén – E Ahlberg

S Wihljam, kb – O Lindelöf, tr

Greta Persson, sång – Brita Hjort, pi

1932-04-28 (M 29)

 

 

MALMÖ-KVARTETTEN

Mario Galli – Felix Cruce

Gunnar Andersson – Guido Vecchi

1934-11-27 (M 45)

1936-02-26 (M 55)

 

 

Gustav Molander – Salomon Smith

John Arrhén – Kinde

1919-12-05

 

 

Dora Duesberg-Baranowski – Carl Maull

Salomon Smith – Carl Bretton-Meyer

1928-04-14

 

 

F Strobl – E Schneider

1929-10-10 (M 9)

R Manzer – F Noli  + Salomon Smith

 

 

 

SKÅNEKVARTETTEN

Gunnar Andersson – Erik Ekelund

Sten Broman – Charlie Cöster

1939-01-19 (M 74)

1940-02-07 (M 80)

1941-01-21 (M 85)

Gunnar Andersson – Erik Ekelund

Sten Broman – Gunnar Ek

 

1942-02-27 (M 87d)

1942-12-11 (M 91)

1944-03-10 (M 97)

1945-04-25 (M 103)

1946-04-10 (L 4)

1946-04-12 (M 108)

1947-04-22 (L 7)

1947-04-23 (M 112)

1947-04-24 (L 8)

 

 

ARTE INTIMA-KVARTETTEN

Nora Duesberg-Baranowski – Helge Duvander

John Fernström – Gino Filippini

+ Signe Hansson, pi – Elsa Ekendahl-Axelson, sång

1941-03-12 (M 87)

 

 

SENDEROVITZ-KVARTETTEN

Charles Senderovitz – Erik Ekelund

Sten Broman – Guido Vecchi

1948-04-28 (M 116)

 

 

SUCHY-KVARTETTEN

Jaroslav Suchy – Erik Ekelund

Gunnar Andersson – Gini Filippini

1952-04-21 (L 19)

1952-04-23 (M136)

1952-11-05 (L20)

1952-11-056 (M137)

1954-03-31 (Y 1)

1954-04-07 (M146)

 

 

KONVICKA-KVARTETTEN

Herbert Konvicka – Helge Duvander – Gunnar

Andersson – Georg Rastenberger, vcl

 

 

Konvicka – Ekelund – Andersson – Rastenberger

+ Per-Olof Johnson, gitarr

 

1958-04-10 (Y 8)

1958-04-16 (Tr 15)

1958-04-17 (L 42)

1958-04-18 (M 166)

1959-02-26 (M 170)

1959-02-27 (L 45)

+ Niels Heie, vla/Kjell Lindgren, vcl

1960-03-10 (M 175)

+ Niels Heie, vla

1961-04-14 (Tr 23)

1961-04 -19 (L 54)

1961-04-20 (M 181)

René Forest, vcl

+ Nils Heie, vla

René Forest, vcl

1962-03-08 (Tr 25)

1962-04-05 (M 186)

1962-04-06 (L 58)

 

 

SVEINBJÖRNSSON-KVARTETTEN

Einar Sveinbjörnsson – Helge Duvander

Gunnar Andersson – Wolfgang Laufer

1970-03-19 (M 225)

1970-03-20 (L 91)

 

+ Ingvar Jónasson, vla – Bertil Norén, kl

1973-03-29 (L 106)

1973-04-05 (M 241)

Einar Sveinbjörnsson, vl – Ingvar Jonásson, vla

Guido Vecchi, vcl

1978-03-01 (L 129)

1978-03-02 (M 264)

 

 

AXELL-KVARTETTEN

Peter Axell – Sylvia Bojsten

Göran Lindskog – Ann-Helen Lindskog

+ Torbjörn Hollner, kl

1980-04-20 (L 141)

 

 

(NYA) SKÅNEKVARTETTEN

Franciszek Lejczak – Ann Sofi Backman

Björn Arnholdt-Olsson – Mats Rondin

1985-04-28 (L 196)

1985-12-03 (M 356)

1986-02-24 (L 204)

1986-10-14 (M 363)

 

 

Xiao Ming Ma, vl – Roland Sandström, vl 

Rein Ader, vla – Johan Stern, vcl

1989-11-07 (M 396)

 

 

Anton Kontra – Håkan Rudner, vl

Björn Arnoldt-Olsson – Rein Ader, vla

Niels Ullner – Magnus Lanning-Ekenborn, vcl

1992-01-28 (M 428)

 

 

Anton Kontra, vl – Björn Arnholdt-Olsson, vla

Niels Ullner, violoncell

1994-03-22 (M 457)

 

 

Jennifer Nuttal-Wolf, vl – Endre Wolf, vl

Johanna Sundkvist, vla – Per Ola Lindberg, vla

Bjørg Værnes, vcl – Tuija Rantamäki, vcl

(de 4 sistnämnda dåvarande studerande

vid Edsbergs Musikinstitut )

1989-01-16 (L 237)

 

 

KONTRA-SEXTETTEN

Anton Kontra – Xiao Ming Ma

Björn Arnholdt-Olsson – Lisa Ponton

Niels Ullner – Johan Stern

1996-01-11 (M 482)

 

 

MSOs CELLOGRUPP

Niels Ullner – Magnus Lanning-Ekenborn

Åsa Jacobsson – Karin Gustavsson

Roland Sparrmo – Olaf Spur

Annette Helmers – Anna Pettersson

+ Stina Tornberg, sopran

1992-02-11 (M 429)

 

 

LINDE-KVARTETTEN

Celia Linde, gt – Anton Kontra, vl

Björn Arnholdt-Olsson, vla – Niels Ullner, vcl

1997-11-10 (L 319)

1997-11-18 (M 501)

 

 

Jörgen Svensson, vl – Björn Arnholdt

Olsson, vla – Johan Stern, vcl

2000-02-07 (L 336b)

2000-02-08 (M 521)

 

 

MINGKVARTETTEN

Xiao-Ming Ma – Roland Sandström

Lars Rådelius – Åsa Jacobson

2000-01-10 (L 336)

2000-01-11 (M 519)

 

 

 

INDRAKVARTETTEN

Anna Blomkvist – Karolina Sjöholm

Diana Crafoord – Lisa Fagius

2000-04-03 (L 338)

2000-04-04 (M 522)

2001-04-23 (L 346)

2001-04-24 (M 531)

 

 

Fredrik Burstedt – Mats Andersson

Markus Falkbring – David Peterson

2003-03-25 (M 555)

 

 

Dariusz Mizera, kb – Krzysztof Panus, kb

Lujasz Jamer, kb – Michael Dabelsteen, kb

2001-11-27 (M 537)

 

 

Åke Hult, vl – Dinu Serfezi, vla

Samuli Örnströmer, vcl

2002-04-02 (M 545)

2002-04-16 (L 356)

 

 

MSOs OKTETT

Jörgen Svensson – Håkan Rudner

Ann Sofie Backman – Clas Göran Wahlgren

Björn Arnholdt-Olsson – Eva Malmbom

Niels Ullner – Annette Helmers

2002-12-10 (M 551)

 

 

 

 

 

 

·         Ensembler med piano

 

STAMKVARTETT I       + John W Heintze

1911-02-02

                                            + Carl Schæffer               

                                            + Carl Schæffer

1911-03-01

1911-03-29

 

 

Giovanni Turicchia – Salomon Smith

Nordqvist – Gottardo Vecchi      

+ John Heintze

1911-04-19

Giovanni Turicchia – Salomon Smith

Bror Persfelt – Walter Meyer-Radon

1927-11-21

 

 

Salomon Smith, vl – Gottardo Vecchi, vcl

John Heintze

1911-12-21

 

 

STAMKVARTETT  II

 

+ John Heintze

1912-01-21

+ Agda Holmberg

1912-03-29

+ Agda Holmberg  & John Heintze

1912-04-30

+ Richard Henneberg

1912-12-18

+ John Heintze

1913-01-29

+ Richard Henneberg

1913-02-21

+ John Heintze

1913-04-23

+ Gunnar Mellström                      

1915-10-13

+ Richard Henneberg

1916-02-22

 

 

Ernesto Ballarini – Salomon Smith

John Arrhén – Franz Neruda

Christian Møller

1912-03-09

 

 

MALMÖ-TRION

Ernesto Ballarini – Gottardo Vecchi

John Heintze

+ Salomon Smith

1912-10-17

1916-01-18

 

1916-01-18

 

 

Carl Maull – Nils Åberg  – Clara Maull

1913-03-18

Carl Maull – Nils Brodén – Dagmar Broman

1914-03-20

Carl Maull – Nils Åberg – Dagmar Broman

1915-01-19

Carl Maull – E. Charpentier  – Salomon Smith

Nils Brodén – Dagmar Broman

1915-11-09

1916-04-26

Carl Maull – Sven Malmström – Dagmar Broman

1916-11-03

Carl Maull – Sven Malmström – Lennart Smith

Nils Brodén – Dagmar Broman

1916-11-03

Carl Maull – Nils Brodén – Inez Möller

1917-01-31

Carl Maull – Sven Malmström

John Arrhén – Albert Bergelt

Clara Maull

1917-04-02

 

Carl Maull – Salomon Smith

Nils Brodén – Richard Henneberg

1917-12-11

Carl Maull –E. Charpentier – Salomon Smith

Nils Brodén – Dagmar Broman

1918-03-19

Carl Maull – Nils Brodén – John Heintze

1919-02-06

Carl Maull – Salomon Smith – John Arrhén

Nils Brodén – Anders Rasmuson

1919-03-11

Carl Maull – Nils Brodén  – John Heintze

1919-10-14

Carl Maull – Gerhard Lundqvist – Clara Maull

1920-02-24

Carl Maull – Gottardo Vecchi – Clara Maull

1920-11-16

Carl Maull – Gösta Karström – Margit Ehler

1922-10-24

Carl Maull – Albin Hölén

Christian  Johansen – Clara Maull

1922-12-14

Carl Maull – Albin Hölén – Christian Jensen

Clara Maull

1923-11-21

Carl Maull – Sten Broman – John Heintze

1924-03-04

Carl Maull – Sten Broman – John Arrhén

Carl Bretton Meyer – John Heintze

1924-03-04

Carl Maull – John Arrhén

Carl Bretton-Meyer – Clara Maull

1925-04-08

 

 

Mario Galli – Salomon Smith – Hans Möhlmann  Walter Meyer-Radon

1927-04-13

Mario Galli – Carl Maull – Salomon Smith

1929-02-19 (M 5)

John Arrhén – Hans Möhlmann – Walter Meyer-Radon

 

 

 

Julius Ruthström – Salomon Smith

Carl Bretton-Meyer – Anita von Hillern-Dunbar

1927-10-30

 

 

 

Salomon Smith – Gottardo Vecchi

Giovanni Tronchi

1913-10-31

Salomon Smith – Franz Neruda 

Christian Møller

1914-01-14

Salomon Smith, vl – John Arrhén, vla

Franz Neruda, vcl – Christian Møller

1914-11-11

Salomon Smith – Alfred Collin – John Arrhén

Siegfried Salomon – Christian Møller

1914-12-16

Salomon Smith – Salomon Nielsen 

John Arrhén – Hamerik  – Christian Møller

1915-12-16

Salomon Smith – John Arrhén

Ernst Schlesinger – Anders Rasmuson

1916-03-29

Salomon Smith – John Arrhén

Albert Bergelt – Anders Rasmuson

1918-01-22

Salomon Smith – Alfred Collin – John Arrhén

Albert Bergelt – Anders Rasmuson

1918-11-22

Salomon Smith – Alfred Collin – John Arrhén

Albert Bergelt – Dagmar Broman

1919-01-14

 

 

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

Anders Rasmuson

1920-01-13

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

John Arrhén – Gottardo Vecchi

Gloërsen, piano

1919-04-24

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

John Arrhén – Ernst Schlesinger

Gabriel Sjögren

1919-10-29

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

Gottardo Vecchi – Gabriel Sjögren

1920-12-14

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

Gottardo Vecchi – John Simánek

Gabriel Sjögren

1921-01-11

Gerhard Lundqvist – Salomon Smith

John Arrhén – Albert Bergelt

Margit Ehler

1921-10-05

Gerhard Lundqvist – Erik Ekelund – John Arrhén

Nils Brodén – Maria Törnblom

1922-04-08

 

Gerhard Lundqvist – Leon Nilsson

Erik Ekelund – Guido Vecchi – Maria Törnblom

1926-03-19

 

 

Gösta Karström – Carl Bretton-Meyer

Gabriel Sjögren

1922-01-14

Gösta Karström – John Arrhén – Carl Bretton-Meyer

Anders Rasmuson

1923-12-14

Gösta Karström – Alfred Collin – John Arrhén

Carl Bretton-Meyer – Magda Karström

1924-11-26

Gösta Karström – Sven Malmström – John Arrhén

Hans Möhlmann – Maria Törnblom

1925-12-16

Gösta Karström – Salomon Smith – John Arrhén

Carl Bretton-Meyer – Anders Rasmuson

1927-02-22

Gösta Karström – Salomon Smith – John Arrhén

Hans Möhlmann – Anders Rasmuson

1928-01-17

 

 

MEYER-RADON-TRION

Walter Meyer-Radon, pi

Gerhard Rafn, vl – Paulus Backe, vcl

 

 

 

 

1929-01-16 (M 4)

1930-04-04 (M 15)

1932-03-08 (M 28)

1933-03-18 (M 35)

1934-03-17 (M 42)

1935-03-29 (M 49)

1937-03-17 (M 63)

1939-04-13 (M 77)

 

 

Brita Hjort, pi – Mario Galli, vl – H Munck, ob

1930-02-22 (M 14)

 

 

Sven Kjellström – Gösta Karström

1929-03-02 (M 6)

Salomon Smith – Carl Bretton-Meyer

 

+ Anders Rasmuson, pi

 

 

 

Giovanni Turicchia – Carl Maull – Mario Galli 

John Arrhén – Gösta Lundqvist 

Walter Meyer-Radon

1929-10-26 (M 10)

 

 

Witkowsky, pi – Giovanni Turicchia, vl

Roman Dukstulsky, vcl

1932-11-14 (M 31)

 

 

HANNIKAINEN

Ilmari, pi – Arvo, vl – Tauno, vcl

1933-02-11 (M 34)

 

 

Brita Hjort-Karström, pi – Peder Møller, vl

Paulus Backe, vcl

1935-12-13 (M 53)

1936-12-09 (M 60)

 

 

Mario Galli, vl – Gunnar Andersson, vla

Fritiof Eberson, pi

1937-04-27 (M 64)

 

 

SKÅNEKVARTETTEN

Gunnar Andersson – Erik Ekelund

Sten Broman – Charlie Cöster

+ Fritiof Eberson, pi

Sten Broman, vla – Guido Vecchi, vcl

+ Brita Hjort-Karström

1938-04-13 (M 71)

 

 

 

1939-01-19 (M 74)

 

 

PIANOKVARTETTEN AV 1948

Brita Hjort, piano – Charles Senderovitz, vl

Sten Broman, vla – Guido Vecchi, vcl

1949-02-09 (M 119)

1950-03-01 (M 124)

1950-04-05 (L 11)

1951-03-30 (L 15)

1951-04-02 M 129)

Brita Hjort – Charles Senderovitz – Erling

Bløndal-Bengtsson

 

 

1954-02-10 (Tr 4)

1954-02-12 (M 144)

1954-02-19 (L 26)

1955-03-03 (Y 3)

1955-03-28 (L 31)

1955-03-31 (M 150)

1956-04-20 (M 156)

1957-04-02 (Y 6)

1957-04-03 (Tr 12)

1957-04-08 (M 161)

1957- 04-10 (L 38)

 

 

KONVICKAKVARTETTEN

Herbert Konvicka – Erik Ekelund – Gunnar Andersson

Lars Magnusson + Hilda Waldeland, pi

1957-02-13 (Tr 11)

1957-02-14 (M 159)

Herbert Konvicka – Erik Ekelund

Gunnar Andersson – René Forest – Brita Hjort

Herbert Konvicka – Erik Ekelund

Gunnar Andersson – Brita Hjort

1963-04-04 (L 62)

1963-04-05 (M 191)

1964-03-11 (L 65)

1964-03-12 (M 195)

 

 

TRIO ARIOSO

Brita Hjort, piano – Elisabeth Gloor, vl

Maria Forest, vcl

1954-02-12 (Tr 16)

1959-02-02 (L 44)

1959-02-04 (M 169)

 

 

Mogens Heimann, vl – Gunnar Mossberg, kl

Georg Rastenberger, vcl – Axel Svitzer, pi

1961-02-10 (Tr 22)

 

 

TRION

Brita Hjort, pi – Thore Jansson, kl 

René Forest, vcl

1965-02-22 (L 70)

1965-02-24 (M 201)

1966-04-20 (L 74)

1966-04-21 (M 206)

 

 

MALMÖ-TRION

Stanislav Knor, piano – Bertil Norén, kl

Wolfgang Laufer, vcl

1972-04-06 (M 236)

1972-04-07 (L 101)

Tom Ernst, pi – Bertil Norén, kl – Guido Vecchi, vcl

1979-05-09 (L 135)

1979-05-10 (271)

 

 

Hans Pålsson, pi – Arve Tellefsen, vl

Frans Helmerson, vcl

1975-04-24 (M 251)

1975-04-25 (L 115)

 

 

EPOS-TRION

Anders Peterson, piano – Jaroslav Sonsky, vl

Ingemar Ohlsson, vcl

Roland Pöntinen, piano – Jaroslav Sonsky, vl

Ingemar Ohlsson, vcl

1983-01-19 (L 162)

1983-02-21 (M 323)

 

1984-09-19 (M 345)

1984-09-20 (L 182)

 

 

PIANOKVARTETTEN –86

Izolda Suslak-Lindberg, pi – Igor Iwanow, vl

Wlodek Tomaszewski, vla – Niels Ullner, vcl

1986-01-13 (M 366)

 

 

Francisca Skoogh, pi –  Cecilia Zilliacus, vl

Johanna Persson, vl – Kati Raitinen, vcl

2004-04-13 (M 571)

 

 

Olle Sjöberg, pi  – Björn Lovén, trumpet

Henrik Halén, horn – PK Svensen, trombon

2004-05-04 (M 572)

 

 

MALMÖ KAMMARKVINTETT

Einar Sveinbjörnsson – Ingvar Jónasson

Guido Vecchi – Kristina Mårtensson, kb

Janåke Larson, piano

1975-11-20 (M 253)

1975-11-21 (L 117)

1980-08-21 (M 282)

 

 

Ingrid Stjernlöf, sång –  Milos Kalla, vl

MALMÖ KAMMARKVINTETT

1983-04-27 (L 168)

 

 

MALMÖ PIANOKVINTETT

Igor Iwanow – Milos Kalla

Wlodzimierz Tomaszewski

Ingemar Ohlsson – Anders Peterson

1980-11-13 (M 287)

1982-02-10 L 151)

1982-02-18 (M 308)

 

 

IWANOW-KVARTETTEN

Igor Iwanow, vl – Wlodzemierz Tomaszewski, vla

Ezro Weisbein, vcl – Izolda Suslak-Lindberg, piano

1983-03-10 (M 325)

 

 

 

 

Per Enoksson, vl – Mats Rondin, vcl – Josef Nanor, pi

1986-09-24 (M 362)

 

 

 

 

Franciszek Lejczak, vl – Hege Waldeland, vcl

Izolda Suslak-Lindberg, pi

1989-02-13 (L 238)

1989-02-14 (M 389)

 

 

Izolda Suslak-Lindberg, pi – Franciszek Lejczak, vl

Björn Arnholdt-Olsson, vla – Johan Stern, vcl

1989-12-04 (L 250)

1989-12-05 (M 398)

 

 

Johannes Lörstad, vl – Hege Waldeland, vcl

Max Lörstad, pi

1991-11-11 (L 267)

 

 

Håkan Rudner, vl – Björn Arnoldt-Olsson, vla

Niels Ullner, vcl – Tom Ernst, pi

1992-11-23 (L 277)

1992-11-24 (M 439)

 

 

Pierre Holstein, vl – Åsa Jacobsson, vcl

Izolda Suslak-Lindberg, pi

1994-12-06 (M 465)

 

 

Jörgen Svensson, vl – Johan Stern, vcl

Andreas Ronge, pi

Jörgen Svensson, vl – Johan Stern, vcl

Francisca Skoogh, pi

1998-04-27 (L 324)

 

1999-02-01 (L 328)

1999-02-02 (M 511)

 

 

Johannes Lörstad, vl – Eva Malmbom, vla

David Peterson, vcl – Izolda Lindberg-Suslak, pi

2002-01-21 (L 352)

2002-01-22 (M 539)

 

 

Claus Myrups, vla – Torleif Thedéen, vcl

Lotte Toftemark, pi

2000-10-30 (L 341)

 

 

TRIO SVEDANJA

Jörgen Svensson, vl – Niels Ullner, vcl

Yukie Nagai Stormby, pi

2004-03-30 (M 570)

 

 

 

 

 

 

·         Ensembler med blåsare

 

STAMKVARTETT I + Romeo Galli, kl

+ Lindlöf, tr – Hallén, kb

+ Romeo Galli, kl – Giovanni Maestri, vh –

Bruno Mader, fg – John Simánek, kb

1911-03-01

1911-04-11

1911-11-14

 

 

Giuseppe Sambucchi – Pazemann, ob

Romeo Galli – Vanca, kl

Bruno Mader – Brachmüller, vh

Giovanni Maestri – Berggren, fg

1911-12-21

 

 

STAMKVARTETT  II + Romeo Galli, kl

Giovanni Maestri, vh – Bruno Mader, fg

1912-10-17

+ Romeo Galli, kl – Giovanni Maestri, vh

Bruno Mader, fg – John Simánek, kb

1913-11-13

1914-10-20

 

 

Bruno Mader – Gerhard Lundqvist

Maria Törnblom

1926-12-14

 

 

Carl Maull – Gösta Karström – John Arrhén

Christian Johansen – Romeo Galli – Bruno Mader

John Simánek

1923-02-20

 

 

Romeo Galli – Ohlsson, kl 

Bruno Mader – Brachmüller, vh

Giovanni Maestri – Berggren, fg

1912-11-13

 

 

Carl Maull – Sven Malmström 

Salomon Smith – Nils Åberg

Bruno Mader – Brachmüller, vh

John Simánek, kb

1915-01-19

Carl Maull – William Smith

Knut Hansson – Nils Brodén – Romeo Galli, kl

1916-11-30

Carl Maull – Ringnér

Salomon Smith – Albert Bergelt – Romeo Galli, kl

1918-12-12

Carl Maull – E Ringnér

Albin Hölén – Christian Johansen

Romeo Galli, kl

1922-12-14

Carl Maull – Jean Naumann – John Arrhén

Christian Johansen – John Simánek – Lindelöf, tr

Clara Maull

1924-04-16

Carl Maull – Sven Malmström

John Arrhén – Christian Johansen

John Simánek, kb – Romeo Galli, kl

Bruno Mader, vh – T. Berggren, fg

1924-12-10

Carl Maull – John Arrhén

Carl Möller, fl – A Andersson, ob

E Östman, kl – Bruno Mader, vh

N Norling , fg – Clara Maull, pi

1930-12-17 (M 18)

 

 

Felix Cruce, vl – R Prosenc, ob

Joram Lundgren, kl – H Norling, fg

R Strange, vh

1937-12-14 (M 67)

Felix Cruce, vl – Eric Löfgren, oboe

Signe Hansson, pi

1940-03-28 (M 82)

FELIX CRUCES KAMMARENSEMBLE

1961-03-10 (M 180)

 

 

Erik Löfgren, ob – Albin Andersson, fg

Ernfrid Andersson, kl – Holger Bäckman, vh

1942-01-27 (M 87c)

 

 

Charles Senderovitz – Knut Hansson, vl

Nils Nyman, vla – Ulf Lagerwall, vcl

Sune Petersson, kb – Erik Waldensjö, kl

Ingmar Rilfors, fg – Holger Bäckman, horn

1948-10-28 (M 117)

 

 

Gerhard Lundqvist – Bruno Mader, vh

Maria Törnblom

1920-03-23

 

 

E. Török, ob – Gösta Karström

Salomon Smith – Hans Möhlmann

1928-01-17

 

 

Giovanni Turicchia – John Arrhén

1928-11-28 (M 3)

Salomon Smith – A Nilsson

 

+ S Wihljam, kb – G Hultgren, kl

 

S Anderberg, fg – Walter Meyer-Radon, pi

 

 

 

Hanne Friis Sharp, fl – Wlodek Tomaszewski, vla

Izolda Suslak-Lindberg, pi

1988-02-22 (L 226)

 

 

KONSERTHUSSTIFTELSENS BLÅSARKVINTETT

Bengt Överström, fl – Eric Löfgren, ob

Gunnar Mossberg, kl – Holger Bäckman, vh

Rune Larsson, fg

D:omed Karl-Axel Glennstad, vh

1949-12-09 (M 122)

 

 

 

1951-04-11 (M 130)

 

 

MSO:s BRASSKVINTETT

Björn Lovén tr – Kjell-Åke Pattersson, tr

Henrik Halén, vh – PK Svensen, trb 

Frode Amundsen, tb

2002-02-05 (M 540)

2003-03-11 (M 554)

 

 

MALMÖ BLÅSARKVARTETT

Hermann Gibhardt, ob – Bertil Norén, kl

Karl-Axel Glennstad, vh – Ingemar Rilfors, fg

+ Otto Kern, pi

1963-10-31 (M 192)

D:o Bertil Melander, fl – Hermann Gibhardt, ob

Gunnar Mossberg, kl – Ota Vojacek, vh

Ingemar Rilfors, fg

1971-04-22 (M 231)

1971-04-23 (L 96)

D:o Anders Ljungar-Chapelon – Annika Härdelin

Tomas Kumlien – Thomas Kjelldén – Lars Wallén

1988-04-18 (L 229)

1988-04-19 (M 381)

Asger Svendsen, fg + Olle Sjöberg, pi

 

+ Olof Höjer, pi

1988-11-22 (M 386)

1988-11-21 (L 236)

1990-11-05 (L 257)

+ Josef Nanor, pi

1994--03-07 (L289)

1994-03-08 (M 456)

D:o Camilla de Agé, fl – Annika Härdelin, ob

Tomas Kumlien, kl – Thomas Kjelldén, vh

Asger Svendsen, fg

+ Olof Höjer, pi

1990-11-06 (M 409)

 

 

Einar Sveinbjörnsson, vl – Gunnar Andersson, vla 

Vaclav Effler, vcl – Allan Hörnberg, kb

Gunnar Mossberg, kl – Ingemar Rilfors, fg

Karl Axel Glennstad, vh

1968-10-30 (L 84)

1968-11-07 (M 217)

 

 

Ib Lanzky-Otto, vh – Einar Sveinbjörnsson, vl

Ingvar Jonásson, vla – Lydia Thurestedt, vcl

Gunnar Mossberg, kl – Ingmar Rilfors, fg

Mary Ann Brown, pi

1974-04-25 (M 246)

1974-04-26 (L 110)

 

 

MSO:s BLÅSKVINTETT

Camilla de Agé – Annika Härdelin-Sandström 

Anders Eriksson – Tomas Nilsson – Lars Wallén

2000-02-07 (M 520)

2000-02-07 (L 336b)

Camilla de Agé – Sofi Berner  – Anders Eriksson

Thomas Nilsson – Lars Wallén – Carl Johan

Stjernström

2003-09-23 (M 560)

 

 

PER-OLOF JOHNSONS KAMMARTRIO

Bertil Melander, fl – Ingvar Jónasson, vla

Per-Olof Johnson, gitarr

1976-02-05 (M 254)

1976-02-06 (L 118)

 

 

Bertil Norén, kl – Wlodziemierz Tomaszewski, vla

Michal Wesolowski, pi

1982-12-09 (M 322)

 

 

Hanne Friis Sharp, fl – Franciszek Lejczak, vl

Guido Vecchi, vcl – Tom Ernst, cb

1982-09-12 (L 156)

1983-01-23 (L 163)

 

 

Hanne Friis Sharp, fl – Wlodek Tomaszewski, vla

Izolda Suslak-Lindberg, pi

1986-02-25 (M 358)

 

 

Cecilia Bengtsson, bfl – Ola Larsson, vcl

Maria Höglind, sång – Viggo Edén, cb

1983-08-04 (M 333)

 

 

Dan Laurin, bfl – Erika Ebbe, vl

Viggo Edén, cb

1983-09-04 (L 170)

 

 

Henrik Svitzer, fl – Anders Öberg, vcl

Tom Ernst, pi

1984-01-12 (M 339)

 

 

Einar Sveinbjörnsson, vl – Thomas Kjelldén, vh

Izolda Suslak-Lindberg, pi

1984-03-29 (M 342)

 

 

Olof Höjer – Tomas Kumlien, kl – Staffan Larsson, vl

1987-12-07 (L 224)

1987-12-08 (M 376)

 

 

Malin Nordlöf, fl – Kjell Olsson, kl

Annika Fredriksson, fg – Einar Öhman, horn

2003-04-22 (M 557)

 

 

FLAUTO DOLCE

Cecilia Bengtsson – Anette Hilding

Annika Johansson – Lena Aronsson

Lars Sjölin

1984-10-02 (L 185)

 

 

Malin Nordlöf, fl – Jörgen Svensson, vl

Eva Malmbom, vla – Niels Ullner, vcl

Lena Ader, harpa

2002-03-05 (M 542)

 

 

MIREK-KVINTETTEN

Mirek Honzak – Peter Carlsson

Thomas Brundin – Björn Helander

Bengt Sjunnesson

1986-11-09 (L 210)

 

 

DUO AFFETTO

Elisabeth Larsson, bfl – Georg Gulyás, gt

1988-05-08 (L 230)

 

 

Jan-Åke Nilsson, pi – Mats Enoksson, vl

Björn Arnholdt-Olsson, vla – Johan Stern, vcl

Torbjörn Hermansson, sång

1988-12-06 (M 387)

 

 

QUATUOR GUSTAF III

Anders Ljungar-Chapelon, fl – Annika Härdelin, ob

Asger Svendsen, fg – Hans Hellsten, cb

1989-01-17 (M 388)

1989-03-06 (L 241)

 

 

Evy Bråhammar, sopran – Kerstin Lundin-

Grevelius, mezzosopran

Anton Kontra, vl – Björn Arnholdt-Olsson, vla

Niels Ullner, vcl – Jan Johansson, kb

Lars Wallén, fg

Izolda Suslak-Lindberg, pi – Olle Sjöberg, pi

Richard Sundstedt/Roger Svedberg, pk

Lena Ader, harpa

1989-04-23 (M 392)

 

 

Susanne Persson, mezzosopran

Dan Larsson, kl – Christian Schultze, pi

1989-05-09 (M 393)

 

 

Thomas Kjelldén/Thomas Nilsson, vh

Xiao Ming Ma/Roland Sandström, vl

Björn Arnholdt-Olsson/Lars Rådelius, vl

Niels Ullner, vcl

1993-02-02 (M 442)

 

 

MSO:s SLAGVERKSGRUPP

+ Jerzy Markiewicz, pi

1968-10-30 (L 84)

1968-11-07 (M 217)

 

 

Celia Linde, gt – Cecilia Bengtsson, bfl

Ann-Charlotte Larsson, bfl – Anette Hall, cb

1983-05-08 (L 169)

 

 

Anders Eriksson, kl – Åsa Jacobsson, vcl

Olle Sjöberg, pi

1992-10-06 (M 436)

1992-10-12 (L 275)

 

 

Anders Eriksson, kl – Björn Arnholdt-Olsson, vla

Inga-Britt Niemand, pi

2003-04-01 (M 556)

 

 

Xiao-Ming Ma, vl – Göran Rydström, vl

Lisa Ponton, vla – Johan Stern, vcl

Krzystof Panús, kb – Anders Eriksson, kl

Henrik Halén, vh – Lars Wallén, fg

1996-04-23 (M 491)

 

 

Carl-Johan Stjernström, kl – Max Schöning, vla

Mikael Kanarva, pi

1999-03-15 (L 330)

Carl Johan Stjernström, kl – Rhona Duncan, vl

Annette Helmers, vcl – Andreas Ronge, pi

2001-09-18 (M 532)

 

 

Annika Fredriksson, fg – Anette Søgaard- Jensen, kl

Annette Helmers, vcl – Izolda Lindberg-Suslak, pi

2002-10-09 (M 534)

 

 

Annika Härdelin-Sandström, ob – Kjell Olsson, kl

Håkan Rudner, vl – Katrine Reinhold Bundgaard, vla 

Niels Ullner, vcl – Ditlev Damkjær, kb

Christina Bjørkøe, pi

2001-12-11 (M 538)

 

 

Jörgen Svensson, vl – Krzystof Panus, kb 

Kjell Olsson, kl – Annika Fredriksson, fg 

Björn Lovén, tr – PK Svensen, trb

Magnus Ohlsson, pk – Mats Rondin, dir.

2002-05-14 (M 546)

 

 

 

 

 

 

Övriga skånska ensembler

 

HELSINGBORGSKVARTETTEN

Felix Cruce – Erik Ekelund

Karl Henrik Edström – Ulf Lagerwall

1950-04-12 (M 125)

 

 

FELIX CRUCE-KVARTETTEN

Felix Cruce – Erik Ekelund

Karl Henrik Edström – Åke Olofsson

+ Per-Olof Gillblad, oboe

1953-04-13 (Tr 3)

1953-04-15 (M 141)

D:o med Frede Specht Andersen, vla

1955-03-30 (Tr 7)

Alexander Wittenberg, vcl  + Ingemar Forsén, kl

1955-04-15 (M 151)

Felix Cruce, vl – Alexander Wittenberg, vcl

Ingemar Forsén, kl – Sten Envik, pi

1958-02-06 (M 164)

 

 

HELSINGBORGS STRÅKKVARTETT

Torsten Nilsson – Äsa Rudner

Bengt Ersson – Göran Lindström

D:o Carl Ingvar Sjöholm i st för

Torsten Nilsson

D:o Åsa Rudner – Lena Sjölund

Bengt Ersson – Göran Lindström

D:o Åsa Rudner – Bengt-Eric Norlén

Bengt Ersson – Göran Lindström

 

+ Marianne Jacobs, pi

 

 

+ Anders Byström – Annika Lindström, vla

+ Celia Linde – Kerstin Jansson, pi

Åsa Rudner – Håkan Sjönnemo

Bengt Ersson – Göran Lindström

+ Åshild Henriksen, vh /A Lindström, vla

1979-09-20 (M 272)

 

 

1981-04-11 (L 147)

 

1984-04-11 (L 179)

 

1986-04-28 (L 207)

1987-03-09 (L 215)

1988-09-06 (M 383)

1989-03-14 (M 390)

1989-10-09 (L 248)

1990-02-13 (M 400)

1991-02-11 (L 260)

1991-09-02 (L 264)

1992-02-10 (L 269)

1996-03-11 (L 309)

1998-09-07 (L 325)

1998-09-08 (M 508)

 

 

HELSINGBORGS BLÅSKVARTETT

Carl-Ingvar Sjöholm, ob – Ingemar Forsén, kl

Åke Wahlström, vh – Ingvar Barkelid, fg

Stanislav Knor, pi

1978-01-18 (L 128)

1978-01-19 (M 264)

 

 

MIRCHEV-TRION

Vladimir Mirchev – Maria Mircheva

Stanislav Knor, pi

D:o V Mirchev, vl – Ingvar Jónasson, vla

M Mircheva, vcl – Carl Ingvar Sjöholm, ob

Evy Bråhammar, sopran

 

1976-04-22 (M 256)

1976-04-23 (L 120)

1977-02-10 (M 259)

1977-02-11 (L 123)

Vladimir Mirchev – Robert James, vla

Maria Mircheva, vcl  + Sven-Olof Johansson, fl

D:o Nikola Zidarov, vla + Helen Jahren, ob

D:o – Helen Jahren, ob

Johan Åkesson, vl – Göran Sundbärg, vla

Maria Mircheva, vcl – Hans Pålsson, pi

1980-01-31 (M 276)

1980-11-19 (L 144)

1982-10-20 (L 157)

1982-10-21 (M 320)

1978-03-18 (L 130)

 

 

Carl-Ingvar Sjöholm, ob – Niklas Wallin, ob

Ingemar Forsén, kl – Åke Engström, kl

Jens Lemke, fg – Eleanor Granath, fg

Åshild Henriksen, vh – Ronnie Granath, vh

1982-12-01 (L 160)

 

 

HELSINGBORGS KAMMARSOLISTER

Åsa Rudner, vl – Carl-Ingvar Sjöholm, ob

Eleanor Granath, fg – Per Nyrén, piano

1984-01-18 (L 176)

D:oAnders Byström, fl – C-I Sjöholm, ob

Åsa Rudner-Granath, vl – Jens Lemke, fg

Per Rydén, cb

1985-12-16 (L 202)

 

 

KRISTIANSTADS KAMMARENSEMBLE

Stig Gustafsson, fl – Anders Nilsson, ob

Jack Larsson, kl – Håkan Ivarson, vh

Bengt Andersson, fg – Hans Melin, vl

Lars Rådelius, vla – Robert Wiklander, vcl

Kjell-Ove Dahlman, pi

1984-05-08 (L 180)

 

 

SINFONIETTA SYD

+ Kjell-Ove Dahlman, pi

1985-02-27 (L 191)

 

 

LUNDA STRÅKAR

dir. Martin Martinsson – Helen Jahren, ob

1985-04-14 (L 195)

 

 

HELSINGBORGS PIANOTRIO

Mihail Tchilikov, vl – Maria Mircheva, vcl

Ilina Baytcheva, piano

1985-10-07 (L 198)

 

 

HARPKVINTETTEN SINE NOMINE

Karin Lindström, fl – Lena Ader, harpa

Klas-Göran Wahlgren, vl – Rein Ader, vla

Nils Rigeblad, vcl

1991-01-21 (L 259)

1991-01-22 (M 411)

 

 

TRIO NOVA

Stina Backlund, piano – Karin Lindström, fl

Lars Wallén, fg

D:omed Annika Bjelk, piano

 

1993-12-07 (M 454)

 

1998-03-09 (L 322)

1998-03-10 (M 505)

 

 

MALMÖ BAROCK

Peter Spissky, dir./vl – Cecilia Flodén, fl

Bjarte Eike, vl – Rastko Rotnic, vla

Karin Gustavsson, vcl – Kristina Mårtensson, kb

Anders Danman, cb

2002-10-01 (M 548)

 

 

 

 

 

 

Göteborgs-ensembler

 

GÖTEBORGSKVARTETTEN

Francesco Asti – Stanislaw Dabrowski 

S. Blomqvist – Rudolf Claëson

1921-11-01

 

 

ARCO-KVARTETTEN

Å Johnsson – Inge Möller

P Carlsson – G Rydberg

1938-02-24 (M 69)

1940-02-27 (M 81)

 

 

WOLF-KVARTETTEN

Endre Wolf – Matla Temko

Inge Möller – Guido Vecchi

1944-04-05 (M 98)

1945-03-10 (M 102)

 

 

Ellen Birgitte Nielsen, vl – Guido Vecchi, vcl

Elisif Lundén, pi

1957-11-29 (M 163)

1957-12-02 (L 40)

1957-12-03 (Y 7)

1957-12-04 (Tr 13)

 

 

GÖTEBORGSTRION

Vaclav Rabl, vl – Guido Vecchi, vcl

Carl Tillius, piano

D:oIngrid Sjönnemo, vl – Anders Robertson, vcl 

Björn Månsson, piano

1971-02-11 (M 229)

1971-02-18 (L 94)

 

1997-10-13 (L 318)

1997-10-14 (M 500)

 

 

Tamas Vas, vl – Guido Vecchi, vcl

Sten Pettersson, kl – Gunnar Sjöström, pi

Evy Bråhammar, sång

1974-11-21 (M 248)

1974-11-22 (L 112)

 

 

STENHAMMARKVARTETTEN

Lisbeth Vecchi – Birgitta Styrenius

Bengt Andersson – Erik Hammarberg

D:oLisbeth Vecchi – Ingrid Johansson

Malin Frankmar – Erik Hammarberg

+ Olle Schill, kl

1979-09-29 (L 137)

 

 

1984-02-15 (L 177)

 

 

KLARAKVARTETTEN

Dieter Schöning – Wiweka Rydén-Mårtensson

Johanna Fridolfsson – Lena Bergström

2000-10-31 (M 525)

 

 

 

 

 

 

Stockholms-ensembler

 

KJELLSTRÖM-KVARTETTEN

Sven Kjellström – Gösta Björk

Einar Grönvall – Carl Christiansen

(Christiansen alt. Tor Mann)

Ernst Törnqvist i st. f. Gösta Björk

 

1922-03-04

1923-03-17

1924-03-19

1925-02-14

+ Salomon Smith, vla

1927-01-29

1928-02-04

 

 

RUTHSTRÖMS-TRION

Julius Ruthström, vl – Jakob Sakom, vcl

1923-10-25

1926-11-19

Anita von Hillern-Dunbar, p1

 

Modest Menzinsky i st f Jakom Sakom

1928-11-12 (M 2)

1929-11-30 (M 12)

1929-04-15 (M 8)

+ Axel Malm, vh i st f Sakom

1932-02-13 (M 27)

+ Roman Dukstulsky

1936-03-21 (M 56)

 

 

Julius Ruthström – Carl Bretton-Meyer

Anita von Hillern-Dunbar

1927-10-30

 

 

Giovanni Turicchia – Bror Persfelt

Walter Meyer-Radon

1927-11-21

 

 

Lottie Andréason, vl – Carl Christiansen, vcl

Wiatcheslaw Witkowsky, pi

1939-10-19 (M 78)

 

 

TÖRNQVIST-KVARTETTEN

Ernst Törnqvist – Folke Reinholdsson

John Hylbom – Carl Christiansen

1935-03-08 (M 48)

 

 

BERWALD-TRION

Astrid Berwald – Lottie Andreasson

Carin de Frumerie-Luthander

1942-11-10 (M 90)

1943-11-17 (M 94)

 

 

Sven Karpe, vl – Sten Broman, vla

Folke Bramme, vcl – Gunnar de Frumerie, pi

1943-04-29 (M 93)

 

 

GARAGULY-KVARTETTEN

Carl Garaguly – Lince Berglund

Tage Broström – Gunnar Norrby

1944-10-23 (L 1)

1944-10-24 (M 99)

 

 

KYNDELKVARTETTEN

Otto Kyndel – Tage Lundgren

Gereon Brodin – Gustav Gröndahl

D:o Otto Kyndel – Kurt Lewin

Celia Aumere – Folke Bramme

D:o Otto Kyndel – Gert Crafoord

Kurt Lewin – Folke Bramme

1945-10-22 (M 104)

 

 

1957-03-10 (M 160)

1957-03-13 (L 37)

1960-04-06 (L 50)

1960-04-07 (M 176)

1960-04-08 (Tr 20)

1966-10-05 (L 75)

1966-10-06 (M 207)

 

 

IVAN ERICSON-KVARTETTEN

Ivan Ericson – Åke Johnsson 

Gösta Finnström – Gösta Lundqvist

 

 

D:o Ivan Ericson – Åke Johnsson

Holger Hanson – Charlie Cöster

1949-04-11 (M 120)

1950-02-13 (M 123)

1950-02-14 (L 10)

1952-02-04 (L 18)

1952-02-05 (M 133)

1955-02-10 (M 149)

1955-02-09 (Tr 6)

1955-02-11 (L 30)

 

 

GRÜNFARB-KVARTETTEN

Josef Grünfarb – Andor Sagi

Bertil Appelblom – Claude Genetay

1956-03-14 (Y 5a)

1956-03-15 (M 155)

1956-03-16 (L 34)

 

 

FRYDÉN-KVARTETTEN

Lars Frydén – Tullo Galli

Björn Sjögren – Bengt Ericsson

1958-11-19 (M 168)

1958-11-20 (L 43)

1960-10-26 (L 51)

1960-10-27 (M 177)

1963-12-04 (L 63)

1963-12-05 (M 193)

1963-04-06 (Tr 29)

1968-02-14 (L 82)

1968-04-18 (M 216)

 

 

FRESKKVARTETTEN

Lars Fresk – Curt Appelgren

Lars Gunnar Bodin – Per Göran Skytt

+ Ilpo Mansnerus, fl & Liisa Pohjola, pi

 

Lars Fresk – Hans-Erik Westberg

Lars-Gunnar Bodin – Per-Göran Skytt

+ Karl-Ove Mannberg, vl

1969-04-09 (L 87)

1969-04-20 (M 221

 

1971-10-27 (L 98)

1971-10-28 (M 233)

1979-10-24 (L 138)

1979-10-25 (M 273)

1981-11-18 (L 149)

1981-11-19 (M 305)

1983-04-06 (L 166)

1991-04-22 (L 262)

1991-04-23 (M 416)

 

 

MÅRELIUS FLÖJTKVARTETT

Börje Mårelius, fl – Herbert Konvicka, vl

Lars Arvinder, vla – René Forest, vcl

1970-09-09 (M 226)

1970-04-10 (L 91b)

 

 

CRAFOORD-KVARTETTEN

Gert Crafoord – Wille Sundling

Lars Jonsson – Lars Olof Bergström

1972-11-16 (M 238)

1972-11-17 (L 103)

 

 

LEYGRAF-KVARTETTEN

Hans Leygraf, piano – Mirca Saulesco, vl

Holger Hanson, vla – Åke Olofsson, vcl

1973-11-08 (M 243)

1973-11-09 (L 108)

 

 

ZETTERQVIST-KVARTETTEN

(Jmf Gotlandskvartetten M 288)

Mats Zetterqvist – June Gustafson – Karin Ahnlund

Lars-Olof Swärd

D:o MZ – JG – Håkan Olsson – Ewa Rydström

 

D:oMZ – Per Sporrong – HO – ER

+ Kjell Fagius, kl

Ensemblen upplöst efter vs 2002

1979-03-07 (L 134)

1979-03-08 (M 270)

 

 

1993-03-01 (L 280)

1993-03-02 (M 444)

1996-04-15 (L 310)

 

 

Nils-Erik Sparf, vl – Lars Frykholm, vcl

Lucia Negro

1987-03-10 (L 216)

1987-03-31 (M 368)

 

 

DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE

1980-08-17 (M 280)

1984-10-01 (L 184)

 

 

STOCKHOLMSKVARTETTEN

Ylva Larsson – Sarah Dodd-Falkebring

Lennart Falkebring – Tommy Svanström

+ Ingrid Tobiasson, mezzosopran

D:oYlva Larsson – Nina Balabina – Oleg Balabine

Tommy Svanström

+ Marcus Leoson , pk

+ Ingrid Lindgren, pi

1992-02-25 (M 430)

 

 

 

1994-11-07 (L 295)

1994-11-08 (M 463)

 

1995-09-26 (M 475)

 

 

TALE-KVARTETTEN

Tale Olsson – Patrik Swedrup

Ingegerd Kierkegaard – Helena Nilsson

1993-10-11 (L 284)

1993-10-12 (M 450)

 

 

Bernt Lysell, vl – Ola Karlsson, vcl

Walter Delahunt, pi

1994-09-13 (M 460)

1994-09-24 (L 292)

 

 

LYSELL-KVARTETTEN

Bernt Lysell – Per Sandklef

Thomas Sundqvist – Mikael Sjögren

Bernt Lysell – Per Sandklef

Lars Arvinder – Mikael Sjögren

1995-09-11 (L 303)

1995-09-12 (M 474)

 

1997-03-10 (L 314)

1997-03-11 (M 497)

 

 

STOCKHOLM ARTS TRIO

Dan Almgren, vl –Torleif Thedéen, vcl

Stefan Bojsten, piano

1996-03-05 (M 486)

 

 

YGGDRASILKVARTETTEN

Fredrik Paulsson – Per Öhman

Robert Westlund – Per Nyström

Ensemblen upplöst efter hs 2001

1996-05-07 (M 492)

 

 

 

 

 

 

Övriga svenska ensembler

 

GOTLANDSKVARTETTEN

(Jmf Zetterqvist-kvartetten (L 134)

Mats Zetterqvist – June Gustafson

Karin Ahnlund – Eva Forsberg

D:oUlf Larsson, vla

1980-12-11 (M 288)

 

 

 

1986-02-09 (M 357)

 

 

STRÄNGNÄS KAMMARENSEMBLE

Åke Anderlund, fl – Mihai Cucu, vl

Claes Ekdahl, vla – Gretel Gradén, vcl

Solveig Wikman, pi

1983-02-09 (L 164)

1983-02-10 (M 324)

 

 

UPPSALA KAMMARSOLISTER

Nils Erik Sparf, vl – Joakim Svenheden, vl

Anders Jakobsson, vl – James Horton, vla

Lars Frykholm, vcl – Staffan Sjöholm, kb

+ Manuela Wiesler, fl

 

Nils-Erik Sparf – Joakim Wendel

Ste-Johan Sundling – James Horton

Lars Frykholm – Staffan Sjöholm

Nils-Erik Sparf – Henrik-Jon Petersen

Katarina Andreasson – Sten-Johan Sunding

Lars Frykholm – Staffan Sjöholm

+ Christina Högman, sopran

Peter Olofsson – Patrik Swedrup – Jonas Lindgård

Tony Bauer – Lars Frykholm – Staffan Sjöholm

Peter Olofsson – Josef Cabrales-Alin

Åsa Karlsson, vla – Sten Johan Sunding

Lars Frykholm – Staffan Sjöholm

+ Yukie Nagai-Stormby, piano

1986-03-03 (L 205)

1986-03-04 (M 359)

 

 

1987-04-27 (L 217)

1987-04-28 (M 370)

1989-04-10 (L 243)

1989-04-11 (M 391)

 

1992-03-09 (L 270)

1992-03-10 (M 431)

1994-11-21 (L 296)

1994-11-22 (M 464)

1999-02-15 (L 329)

1999-02-16 (M 512)

2003-04-29 (M 558)

 

 

JÖNKÖPINGS STRÅKKVARTETT

Jacob de Verdier – Mart Halleck

Nils-Ove Sjöberg – Sam Bäckström

+ Kerstin Jansson, pi

1986-11-24 (L 212)

1986-11-25 (M 365)

 

 

QUINTESSANCE

Mats Wiberg, fl – Sven Uggeldahl, ob

Bruno Nilsson, kl – Tomas Danielsson, vh

Bo Strand, fg + Frans Helmerson, vcl

1991-03-11 (L 261)

1991-03-17 (M 414)

 

 

MUSICA VITÆ

1985-01-23 (L 190)

1985-01-24 (M 348)

1993-03-23 (M 445)

1993-09-16 (M 449)

1994-02-15 (M 455b)

2001-01-23 (M 528)

 

 

TRIO SONOR

Mikael Johansson, vl – Torbjörn Helander, vla

Mattias Rudrick, vcl

1993-05-03 (L 281)

 

 

CAMERATA ROMAN

dir. /vl Liana Issakadze

1993-11-23 (M 453)

 

 

GOTLANDS BLÅSARKVINTETT

+ Anders Kihlström, pi

1995-10-10 (M 476)

 

 

HARJU-KVARTETTEN

Per Hammarström – Charlotte Häggström

Anna Harju – Kerstin Isaksson

1997-02-25 (M 496)

 

 

KUNGSBACKA PIANO TRIO

Malin Broman, vl – Jesper Svedberg, vcl

Simon Crawford-Phillips, pi

1998-11-17 (M 510)

2001-03-20 (M 530)

 

 

AROSKVARTETTEN

Andreas Kreuger, pi – Andreas Hagman, vl

Jessica Lundberg, vla – Kerstin Olsson, vcl

1999-03-09 (M 513)

 

 

 

 

 

 

Övriga nordiska ensembler

 

Peder Møller – Louis Jensen

Agnes Adler

1919-02-18

 

 

BREUNING-KVARTETTEN (Kbhvn)

Gunna Breuning – Gerhard Rafn

Ella Faber – Paulus Bache

1921-04-06

 

 

Arno Bräunling, fl – Karl Lyddeke, ob

Arthur Richter, kl – Richard Lindner, vh

Arthur Gottschald, fg

1923-01-20

 

 

KOPPEL-KVARTETTEN

Else Marie Bruun – Andreas Thyregod

Julius Koppel – Torben Anton Svendsen

 

 

D:o med Jarl Hansen, vcl

D:o med Torben Anton Svendsen

D:o med Jarl Hansen, vcl & Herman D. Koppel, pi

 

D:o med Jarl Hansen

 

 

 

 

 

 

 

D:o med Jarl Hansen

D:o Else Marie Bruun – Mogens Holm Larsen

Julius Koppel – Lars Geisler

1946-10-14 (M 109)

1946-10-15 (L 5)

1947-11-03 (M 113)

1949-10-26 (M 121)

1949-10-27 (L 9)

1951-03-07 (M 128)

1951-03-08 (L 14)

1952-12-02 (M 138)

1952-12-03 (L 21)

1953-10-15 (M 142)

1953-10-19 (L 24)

1955-11-25 (Tr 9)

1955-12-07 (L 33)

1955-1208 (M 153)

1958-10-16 (M 167)

1963-02-06 (L 61)

1963-02-07 (Tr 27)

1963-02-08 (M 189)

1964-11-18 (L 68)

1964-11-19 (M 198)

1964-11-20 (Tr 32)

1967-02-15 (L 76)

1967-02-16 (M 209)

 

 

BLÆSERKVINTETETEN AF 1932

Johan Bentzon – Waldemar Wolsing

Poul Allin Erichsen – Ingbert Michelsen

Kjell Roikjer

D:o+ Carl Bloch i stf Roikjer

1947-12-08 (M 114)

 

 

 

1956-02-24 (M 154)

1958-03-26 (Tr 14)

1958-03-27 (M 165)

1958-03-28 (L 41)

 

 

TELMANYI-KVARTETTEN

Emil – Ilona – Annette – Mihályka

1956-10-23 (Y 5b)

1956-10-24 (L 35)

1956-10-25 (M 157)

 

 

TELMANYI-KVINTETTEN

Emil – Ilona – Anika – Annette – Mihályka

1963-03-07 (M 190)

1963-03-08 (Tr 28)

 

 

DEN DANSKE KVARTET

Arne Svendsen – Hans Nielsen

Knud Frederiksen – Jörgen Jensen

D:oArne Nymand Svendsen – Palle Heichelman

Knud Frederiksen – Pierre René Honnens

1956-12-05 (Tr 10)

1956-12-06 (L 36)

1956-12-07 (M 158)

1964-02-05 (L 64)

1964-02-06 (M 194)

1964-02-07 (Tr 30)

1966-02-10 (M 204)

1969-01-30 (M 219)

1973-02-01 (M 239)

1973-02-02 (L 104)

 

 

HINDARKVARTETTEN

Leif Jörgensen – Arne Monn-Iversen

Johs Hindar – Levi Hindar

1961-10-18 (Tr 24)

1961-10-19 (M 182)

1961-10-20 (L 55)

 

 

WOLF-TRION

Endre Wolf, vl – Erling Bløndal Bengtsson, vcl

György Vasarhelyi,  piano

1964-04-01 (L 66)

1964-04-02 (M 196)

1964-04-03 (Tr 31)

1964-10-21 (L 67)

1964-10-24 (M 197)

 

 

Kjell Baeckelund, pi – Arve Tellefsen, vl

Erling Bløndal-Bengtsson, vcl

1968-01-17 (L 81)

1968-01-18 (M 214)

 

 

Erling Sell, vl – Kai Gylling Hansen

Herman Holm Andersen – Birthe Holst

Christensen – Bengt Johnsson, pi

1977-03-17 (M 260)

1977-03-18 (L 124)

 

 

TRIO du NORD

Ole Böhn, vl – Hege Waldeland, vcl

Håkon Austbø, piano

1977-04-14 (M 261)

1977-04-15 (L 125)

1981-04-22 (L 147b)

1981-04-23 (M 294)

 

 

KONTRA-KVARTETTEN

Anton Kontra – Boris Samsing

Peter Fabricius – Morten Zeuthen

1980-07-24 (M 278)

1990-10-02 (M 406)

1996-09-09 (L 311a)

1996-09-10 (M 494)

2003-10-28 (562)

 

 

NORDISKA GRUPPEN

Iwa Sörenson, sopran – Anders Ljungar, fl

Ulla Rönnborg, vcl – Olof Höjer, piano

1980-07-31 (M 279)

 

 

MICHALA PETRI-TRION

Petri: Michala – David – Hanne

1981-08-06 (M 300)

 

 

OSLOTRION

Stig Nilsson, vl – Aage Kvalbein, vcl

Jens-Harald Brattli, piano

1982-01-13 (L 150)

1982-01-14 (M 307)

 

 

FINLANDIAKVARTETTEN

Seppo Tukiainen – Jussi Pesonen

Mauri Pietikäinen – Heikki Rautasalo

1982-04-22 (M 310)

 

 

DEN DANSKE VIOLONBANDEN

Troels Svendsen – Finn Hansen 

Lars Ulrik Mortensen – Mogens Andresen

D:oTroels Svendsen – Mogens Rasmussen

Mogens Andresen – Karen Englund, cb

1982-08-12 (M 317)

 

 

1989-10-10 (M 395)

 

 

JEAN SIBELIUS-KVARTETTEN

Yoshiko Arai – Jaako Vuornes

Jouko Mansnerus – Seppo Kimanen

1983-19-13 (M 336)

1985-09-15 (L 197)

1985-09-16 (M 353)

 

 

DET NORDISKE BAROKKENSEMBLE

Anne-Lise Gunnersjaa, sopran – Eva Legene, bfl

Hans Olav Gorset, bfl/fl – Ketil Haugsand, cb

Erik Stenstavold, lu/teorb – Finn Hansen, vdg

1980-09-17 (L 142)

 

 

KØBENHAVNS BLÆSERKVINTET

Lena Bust Nielsen – Lars Algot Sørenzen

Tore Othmar Poulsen – Leif Lind – Karen Lassen

1983-10-26 (L 173)

 

 

SIBELIUS-AKADEMI-KVARTETTEN

Seppo Tukiainen – Erkki Kantola

Veikko Kosonen – Arto Noras

1984-05-16 (L 181)

1985-11-09 (L 200)

1992-11-23 (L 276)

1992-11-24 (M 437)

 

 

LANDSDELSMUSIKERNA I TROMS

Einar Henning Smebye, piano

Paul Wåhlberg, fl – Cecilia Wåhlberg, vl

Sven-Olav Lyngstad, vla – Anders Moberg, vcl

1985-11-25 (L 201)

 

 

KØBENHAVNS STRYGEKVARTET

Tutter Givskov – Mogens Durholm

Mogens Bruun – Asger Lund Christiansen

 

 

 

 

 

 

1986-09-15 (L 208)

1987-09-08 (L 218)

1987-09-09 (M 371)

1988-10-03 (L 234)

1988-10-04 (M 384)

1990-04-09 (L 253)

1990-04-10 (M 402)

1995-02-13 (L 299)

1995-02-14 (M 468)

 

 

TRIO SCANDINAVIA

Per Enoksson, vl – Niels Ullner, vcl

Tom Ernst, piano

D:o Håkan Rudner – Niels Ullner

Tom Ernst + Björn Arnholdt-Olsson, vla

D:o Anton Kontra – Niels Ullner

Tom Ernst + Björn Arnholdt-Olsson, vla

1988-02-16 (M 378)

1990-01-22 (L 251)

1990-01-23 (M 399)

1990-09-17 (L 255)

 

1991-02-12 (M 412)

 

 

DE NORSKE STRYKEKVARTETT

Harald Aadland – Mette Elisabeth Steen

Oddbjørn Bauer – Merete Olsen Carr

1993-10-25 (L 285)

1993-10-26 (M 451)

 

 

VERTAVOKVARTETTEN

Berit Værnes – Elise Båtnes

Henninge Båtnes – Bjørg Værnes

1996-02-26 (L 308)

1996-02-27 (M 485)

 

 

Lotte Toftemark, pi – Lee Morgan, kl

Niels Ullner, vcl

1998-10-05 (L 326)

 

 

ZAPOLSKI KVARTET

Alexander Zapolski – Jacob Soelberg

Gregori Khodos – Vanja Louro

D:o Troels Svane i st f Louro

 + Juri Basjmet, vla

2000-11-20 (L 342)

 

 

2003-02-25 (M 553)

 

 

TRIO 3 D

Charlotte Rafn, vl – Berit Hessing, vcl

Berit Johansen, pi

2001-01-08 (L 343)

2001-01-09 (M 527)

 

 

JALINA TRIO

Line Dam Fredens, vl – Janne Fredens, vcl

Natsuki Fukasawa, pi

2002-09-17 (M 547)

 

 

SARTORYKVARTETTEN

Joseph Swensen – Kristine Algot Sørensen

Iben Bramsnæs –Teilmann – Henrik Dam Thomsen

2002-11-19 (M 550)

 

 

 

 

 

 

Internationella ensembler

 

BÖHMERKVARTETTEN

Karel Hoffmann – Josef  Suk

Oskar Nedbal – Ladislav Zelenka

1920-03-28

 

 

THE MEREDYLL PIANO QUARTET (London)

Marguerite Meredyll – Bessie Rawlins

Raymond Jeremy – Emile Doeheard

1924-01-26

1924-10-24

1925-11-19

 

 

BUXBAUM-KVARTETTEN

Mairecker – M Starkmann

Ernst Moravetz – Friedrich Buxbaum

 + Salomon Smith, vla/sång 

+ Salomon Smith, vla/sång 

+ Salomon Smith, vla/sång

+ Salomon Smith, vla/sång

+ Salomon Smith/Hans Möhlmann

+ Salomon Smith, vla

1925-03-18

1926-01-23

 

1927-03-10

1927-03-11 (Lund)

1927-03-12 (Ystad)

1927-03-13

1928-02-26

1928-10-18 (M1)

 

 

HOLLÄNDSKA STRÅKKVARTETTEN

Hermann Leydensdorff – Julius Röntgen

Bram Mendes – Thomas Canivez

1925-10-27

 

 

BUDAPESTKVARTETTEN

E Hauser – Josef Roismann

S Ipolyi – N Harryson

D:o Josef Roismann – Alexander Schneider

S Ipolyi – Mischa Schneider

D:o Roismann – Schneider

Boris Kroyt – Schneider

1929-11-16 (M11)

 

 

1931-10-17 (M 23)

1935-01-26 (M 47)

1936-10-12 (M 59)

1939-02-14 (M 75)

 

 

WEISS-KVARTETTEN

Lily Weiss – Edith Steinbauer

Lotte Selka – Frieda Krause

1931-11-25 (M 24)

 

 

PRAGERKVARTETTEN

Richard Zika – Herbert Berger

Vasa Gerny – Milos Sádlo

1932-10-22 (M 30)

 

 

KOLISCH-KVARTETTEN

Rudolf Kolisch – Felix Khuner

Eugen Lehner – Benar Heifetz

1933-10-10 (M 37)

1935-10-16 (M 51)

 

 

PRO ARTE-KVARTETTEN

Alphonse Onnou – Laurent Halleaux

Germain Prevost – Robert Maas

1931-02-21 (M 20)

1934-01-25 (M 40)

 

 

DRESDNER STREICHQUARTETT

Gustav Fritsche – Fritz Schneider

Gottfried Hofmann-Stirl – Alex Kropholler

1934-10-20 (M 44)

 

 

PRISCA-KVARTETTEN

W Schultze-Prisca – W Smit

C Körner – H Munch

1935-11-23 (M 52)

 

 

LENER-KVARTETTEN

Jenö Lener – Joseph Smilowitz

Sandor Roth – Imre Hartmann

1936-09-30 (M 58)

 

 

MANHATTAN-KVARTETTEN

R Weinstock – H Danziger

J Shaier – O Edel

1937-02-12 (M 62)

 

 

HART HOUSE QUARTET

James Levey – Arn Adaskin

Milton Blackstone – Boris Hambourg

1937-11-13 (M 66)

 

 

TRIO de L’ILE de FRANCE

Denyse Dixmier –Jeanne Gautier

Béatrice Bliuhm-Dufy

1938-03-17 (M 70)

 

 

Henri Marteau, vl – Paul Hagemann, fl

Karl Hasse, pi

1933-11-06 (M 38)

 

 

BUDAPEST-TRION

Nicholas Roth – George Roth

Lyell Barbour

Nicholas Roth – Alexander Borovsky

Carel van Leeuwen

 

1930-11-11 (M 17)

 

1938-10-17 (M 72)

 

 

PETER-KVARTETTEN

Fritz Peter– Robert Haass

Gustav Peter – Karl Drebert

1940-10-24 (M 83)

 

 

QUARTETTO di ROMA

Oscar Zuccarini – Francesco Montelli

Aldo Perini – Camillo Oblach

1941-04-04 (M 87b)

1942-03-23 (M 88)

1946-03-28 (M 107)

1947-03-10 (L 6)

1947-03-12 (M 111)

 

 

SCHNEIDERHAN-KVARTETTEN

Wolfgang Schneiderhan – Otto Strasser

Ernst Morawec – Richard Krotschack

1944-01-27 (M 96)

 

 

QUARTETTO ITALIANO

Paolo Borciani – Elisa Pegreffi

Piero Farulli – Franco Rossi

1950-10-24 (M 126)

1950-10-25 (L 12)

1952-03-07 (M 134)

1954-03-04 (M 145)

1954-03-05 (L 27)

1957-10-09 (L 39)

1957-10-10 (M 162)

1959-10-07 (L 47)

1959-10-08 (M 172)

1962-10-25 (M 187)

1962-10-26 (L 59)

1965-09-23 (M 202)

1965-09-24 (L 71)

1968-11-20 (L 85)

1968-11-21 (M 218)

1971-03-18 (M 230)

1971-03-19 (L 95)

 

 

VÉGH-KVARTETTEN

Sándor Végh – Sándor Zöldi

Georges Janzer – Paul Szábo

1951-10-29 (L 16)

1951-10-31 (M 131)

1954-10-21 (M 147)

1954-10-22 (L 28)

 

 

WIENER KONZERTHAUSQUARTETT

Anton Kamper – Karl Maria Titze

Erich Weiss – Franz Kvarda

1953-02-02 (M 139)

1953-02-04 (L 22)

 

 

BENTHIEN-KVARTETTEN

Ulrich Benthien – Rudolf Maria Müller

Martin Ledig – Wolfram Hentschel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Brita Hjort, pi

1959-03-18 (M 171)

1959-03-19 (L 46)

1959-03-20 (Tr 17)

1960-02-03 (L 49)

1960-02-04 (M 174)

1960-02-05 (Tr 19)

1960-11-22 (Tr 21)

1960-11-23 M 178)

1960-11-24 (L 52)

1962-02-08 (M 184)

1962-02-09 (L 56)

1962-11-07 (L 60)

1962-11-08 (M 188)

1962-11-09 (Tr 26)

1965-02-24 (L 69)

1965-02-25 (M 200)

1965-02-26 (Tr 33)

1966-03-02 (L 73)

1966-03-03 (M 205)

1968-04-04 (M 215)

1968-04-05 (L 83)

Ulrich Benthien – Peter Heidrich

Martin Ledig – Edwin Koch

Claus Conrad, vla

1972-03-16 (M 235)

1972-03-17 (L 100)

1973-10-11 (M 242)

1973-10-12 (L 107)

1977-10-12 (M 262)

1977-10-13 (L 126)

 

 

LASALLE-KVARTETTEN

Walter Levin – Henry Meyer

Peter Kamnitzer – Jack Kirstein

1961-02-01 (L 53)

1961-02-03 (M 179)

1967-03-01 (L 77)

1967-03-02 (M 210)

1973-03-08 (M 240)

1973-03-09 (L 105)

1975-03-20 (M 250)

1975-03-21 (L 114)

 

 

janacék-kvartetten

Jiri Travicek – Adolf Sykora

Jiri Kratochvil – Karel Krafka

1964-06-12 (M 196x)

 

 

BORODIN-KVARTETTEN

Rustislav Dobinskij – Jaroslav Aleksandrov

Dmitrij Sjebalin – Valentin Berlinskij

1961-11-08 (M 183)

1965-01-28 (M 199)

1966-11-03 (M 208)

1967-11-01 (M 213)

1967-11-02 (L 80)

 

 

VLACH-KVARTETTEN

Josef Vlach – Václav Snitil

Josef Kodóusek – Viktor Moucka

 

D:o Jana Vlachova – Karel Stadtherr

Petr Verner – Mikael Ericsson

1965-11-03 (L 72)

1965-11-04 (M 203)

1969-03-19 (L 86)

1969-03-20 (M 220)

2000-02-03 (M 524)

 

 

SMETANA-KVARTETTEN

Jiri Novak – Lubomir Kostecky

Milan Skampa – Antonín Kohout

1969-09-25 (M 222)

1969-09-26 (L 88)

 

 

SUSKE-KVARTETTEN

Karl Suske – Klaus Peter

Karl Heinz Dommus – Mathias Pfaender

1970-03-05 (M 224)

1970-03-06 (L 90)

 

 

STUDIO der FRÜHEN MUSIK

Lucy Craig, sopran – Richard Levitt, tenor

Sterling Jones str – Thomas Binkley, bl

1970-09-23 (M 227)

1970-09-24 (L 92)

 

 

HEUTLING-KVARTETTEN

Werner Heutling – Oswald Gattermann

Erich Bohlscheid – Konrad Haesler

1970-11-26 (M 228)

1970-11-27 (L 93)

 

 

AMADEUS-KVARTETTEN

Norbert Brainin – Siegmund Nissel

Peter Schidlof – Martin Lovett

1971-10-06 (M 232)

1971-10-07 (L 97)

 

 

THE FINE ARTS QUARTET

Leonard Sorkin – Abram Loft

Bernard Zaslav – George Sopkin

Leonard Sorkin – Lawrence Shapiro

Bernard Zaslav – Wolfgang Laufer

1972-02-08 (L 99)

1972-02-09 (M 234)

 

1980-03-19 (L 140)

1980-02-20 (M 277)

 

 

TANJEJEV-KVARTETTEN

Vladimir Ovtjarek – Grigorij Lutskij

Vissarion Solovjev – Josif Levinson

1972-10-05 (M 237)

1972-10-06 (L 102)

1974-10-10 (M 247)

1974-10-11 (L 111)

 

 

DORNBUSCH-KVARTETTEN

Paul Hartwein – Alois Niessner

Udo Hersen – Jörg Wiederhold

1974-02-14 (M 244)

1974-02-15 (L 108b)

 

 

BELAROS-TRION

Hans-Dieter Lallinger, pi 

Horst Jürgen Berig, vl – Hans Peter Berig, vcl

1974-03-14 (M 245)

1974-03-15 (L 109)

 

 

FRANZ SCHUBERT QUARTETT

Florian Zwiauer – Erich Schagerl

Tomas Riebl – Rudolf Leopold

1975-10-16 (M 252)

1975-10-17 (L 116)

 

 

WÜHRER-SEXTETTEN

Friedrich Wührer – Lajos Kraxner

Otto G Roth – Chr Peter Hänsel

Wolfgang Laufer – Kurt Donocik

1976-03-11 (M 255)

1976-03-12 (L 119)

1977-11-30 (L 127)

1977-12-01 (M 263)

 

 

THE ORFORD QUARTET (Canada)

Andrew Dawes – Kenneth Perkins

Terence Helmer – Marcel St-Cyr

1976-10-14 (M 257)

1976-10-15 (L 121)

 

 

JOSEF SUK-TRION

Josef Suk, vl – Hege Waldeland, vcl – Jan Panenka, pi

1978-04-25 (M 266)

 

 

ERBEN-QUARTET

Friedrich-Carl Erben – Rolf Rainer Hasse

Arnom Orlamünde – Wolfgang Bernhardt

1978-09-27 (L 131)

1978-09-28 (M 267)

 

 

BRNO-KVARTETTEN

Lubomír Cermák – Karel Hejl

Karel Procházka – Boris Pác

 

 

 

(+ Erika Frieser, piano)

 

 

 

 

Cermák – Hejl – Ladislav Kyselák – Pác

 

Cermák – Hejl– Bohuslav Fišer – Pác (+ Frieser)

 

Cermák – Hejl – Fišer – Martin Švajda

 

Lubomír Cermák – Karel Hejl

Bohuslav Fišer – Martin Švajda

 

 

 

 

1978-11-29 (L 132)

1978-11-30 (M 268)

1981-09-23 ( L 148)

1981-09-30 (M 303)

1983-03-25 (L 165)

1983-03-24 (M 326)

1983-07-28 (M 332)

1984-10-24 (L 188)

1984-10-25 (M 346)

1986-04-07 (L 206)

1986-04-08 (M 360)

1988-04-11 (M 380)

1988-04-12 (L 228)

1988-11-07 (M 385)

1988-11-08 (L 235)

1990-09-03 (L 254)

1990-09-04 (M 405)

1992-09-07 (L 274)

1992-09-08 (M 435)

1994-04-11 (L 290)

1994-04-12 (M 458)

1997-04-14 (L 315)

1997-04-15 (M 498)

1997-09-22 (L 317)

1997-09-23 (M 499)

1999-09-06 (L 332)

1999-09-07 (M 515)

2000-09-11 (L 339)

2000-09-12 (M 523)

 

 

BORODIN-trion

Rustislav Dobinsky – Yuli Turovsky

Luba Edlina

1979-11-08 (L 138b)

 

 

BARTÓK-KVARTETTEN

Peter Komlos – Sandor Devich

Gexa Nemeth – Lazlo Mezo

1980-09-18 (M 283)

 

 

BLÄSERQUINTETT ”ALBERT SCHWEITZER”

Angela Tetzlaff – Wolfgang Kruse

Angela Kuhl – Silke Schurack – Eckart Hübner

1980-09-25 (M 284)

 

 

SIERING-KVARTETTEN

Günter Siering – Siegfried Koegler

Herbert Schneider – Erhard Hoppe

+ Werner Metzner, kl

1980-11-09 (L 143)

 

 

VOCES CONTEMPORANÆ

Bujor Prelipcean – Anton Diaconu

Georghe Haag – Dan Preliocean

1981-03-04 (L 146)

1981-03-05 (M 291)

 

 

WARSZAWA-KVARTETTEN

Maria Brylanka – Michal Trojanowski

Iwona Skrzypczak – Zbigniew Liebig

1981-07-23 (M 297)

 

 

GAUDEAMUS-KVARTETTEN

Jan Wittenberg – Paul Hendriks

Hans Neuburger – Max Werner

1981-08-03 (M 299)

 

 

POLSKA KVARTETTEN

Jan Tawroszewics – Krzystof Podejko

Ryszard Wócicki – Andrzej Wróbel

1981-10-15 (M 304)

 

 

BERLINER BLÄSERQUARTETT

Hansjörg Schellenberger, ob – Karl Leister, kl

Gerd Seifert, vh – Günter Piesk, fg – Davide Levine, pi

1982-03-18 (M 309)

 

 

STUTTGARTER SOLISTEN

Albert Boesen – Horst Neumann

Enrique Santiago – Michail Meyer-Reinhard

Rolf Gleissner – Dieter Brachmann

1982-09-23 (M 319)

 

 

MÄHRISKA STRÅKKVARTETTEN

Rudolf Statsny – Ludvik Borysek

Jiri Benes – Bedrich Havlik

1983-01-11 (L 161)

 

 

ALLEGRI-KVARTETTEN

Peter Carter – Keith Lovell

David Roth – Bruno Schreker

1983-04-08 (M 327)

 

 

SCHUBERT-TRION

Klaus Hebecker, vl – Wolfgang Weber, vcl

Rolf-Dieter Arens, pi

Klaus Hebecker, vl – Andreas Pammler, vcl

Rolf-Dieter Arens, pi

 

1981-03-26 (M 292)

 

1983-09-21 (L 171)

1983-09-22 (M 335)

 

 

BRANDIS-KVARTETTEN

Thomas Brandis – Peter Brem

Wilfried Strehle – Wolfgang Boettcher

1983-11-17 (M 338)

 

 

CHILINGIRIAN-KVARTETTEN

Levon Chilingirian – Mark Butler

Csaba Erdélyi – Philip de Groote

D:o Louise Williams, vla + Gordon Hunt, ob

Levon Chilingirian – Charles Stewart

Àsdis Valdimarsdóttir – Philip de Groote

 

1984-03-08 (M 341)

 

1990-11-20 (M 410)

1996-04-02 (M 489)

1997-12-01 (M 502)

1999-11-22 (L 335)

1999-11-23 (M 518)

 

 

LÖWE-KVARTETTEN

Wolfgang Löwe – Horst Techritz

Franz Pleyl – Siegfried Kalesse

1983-09-28 (L 172)

 

 

MUSICA ANTIQUA, Köln

Wilbert Hazelzet, fl – Reinhard Goebel, vl

Hajo Bäss, vl – Karlheinz Steeb, vla

Phoebe Carrai, vcl – Andreas Stater, cb

1984-10-03 (L 187)

 

 

PANOCHA-KVARTETTEN

Jiri Panocha – Pavel Zejfart

Miroslav Senoutka – Jaroslav Kulhan

1984-12-05 (L 189)

 

 

AURYN-KVARTETTEN

Matthias Lingenfelder – Jens Oppermann

Stewart Eaton – Andreas Arndt

1987-01-19 (L 213)

 

 

QUARTETTO d’ARCHI di VENEZIA

Andrea Vio – Alberto Battiston

Luca Murasutti – Angelo Zanin

1987-09-29 (M 372)

1987-09-30 (L 219)

 

 

ORLANDO-KVARTETTEN

John Harding – Heinz Oberdorfer

Ferdinand Erblich – Stefan Metz

+ Harro Ruijsenaars, vcl

 

D:oArvid Engegård – Heinz Oberdorfer

Ferdinand Erblich – Stefan Metz

1987-10-19 (L 221)

1987-10-21 (M 374)

 

1989-11-20 (L 249)

1989-11-21 (M 397)

1995-03-27 (L 301)

1995-03-28 (M 471)

 

 

SERAPHIN-TRION

Arne Torger, pi – Wilhelm F Walz, vl

Jörg Metzger, vcl

1987-11-01 (M 375)

1987-11-02 (L 222)

 

 

KRAUSS-KVARTETTEN

Reinhard Krauss – Jens Metzner

Michael Neuhaus – Uwe Kroggel

1987-10-11 (L 220)

 

 

van ZWEDEN-TRION

Jaap van Zweden, vl – Harro Ruijsenaars, vcl

Ronald Bräutigam, pi

1989-03-29 (L 242)

 

 

ELMAU-TRION

Lubomír Cermák, vl – Boris Pác, vcl

Erika Frieser, piano

1989-09-11 (L 246)

1989-09-12 (M 394)

1993-09-13 (L 282)

1993-09-14 (M 448)

 

 

GEORGISKA KVARTETTEN

Constantin Vardell – Tomaz Batiashvili

Nodar Zhvania – Otar Chubinishvili

1990-04-25 (M 403)

2001-11-20 (M 536)

 

 

GRÜNEBURG-TRION

Karin Boerris, pi – Ulf Pirschbirek, vl

Ulrich Koneffke, pi + Ib Hausmann, kl

1990-11-27 (L 258)

 

 

BRITTEN-KVARTETTEN

Peter Manning – Keith Pascoe

Peter Lale – Andrew Shulman

1991-02-25 (M 413)

1994-01-24 (L 287)

1994-01-25 (M 455)

 

 

VILNIUSKVARTETTEN

Audroné Vainiunite – Petras Kunca

Donatas Katkus – Augustinas Vasiliauskas

1991-09-30 (L 265)

1991-10-01 (M 419)

 

 

VILNIUS KAMMARENSEMBLE

Julius Chernius, kl – Vilja Taliman, vl

Algis Nemanis, vla – Edmundas Kulikaukas, vcl

1991-11-26 (M 424)

 

 

HORTUS MUSICUS (Tallinn)

Andres Mustonen, vl – Neeme Punder, fl

Peter Klaas, vcl/vdg – Imbi Tarum, cb

Helle Mustonen, sopran – Jaan Arder, baryton

1992-03-30 (L 271)

1992-03-31 (M 432)

 

 

KÖLNER KLAVIERTRIO

Ernst Ueckermann, pi – Walter Schreiber, vl

Klaus-Christoph Kellner, vcl

1992-05-11 (L 273)

 

 

NOMOS-KVARTETTEN

Martin Dehning – Sonja-Maria Marks

Frederike Koch – Sabine Pfeiffer

1993-01-18 (L 278)

1993-01-19 (M 441)

 

 

HAGEN-KVARTETTEN

Lukas Hagen – Rainer Schmidt

Veronika Hagen – Clemens Hagen

1993-11-02 (M 452)

 

 

THE VANBRUGH QUARTET

Gregory Ellis – Elisabeth Charleson

Simon Aspell – Christopher Marwood

Gregory Ellis – Keith Pascoe

Simon Aspell – Christopher Marwood

1994-09-26 (L 293)

1994-09-27 (M 461)

 

2001-10-22 (L 348)

2001-10-23 (M 535)

 

 

KELLER-KVARTETTEN

András Keller – Janós Pilz

Zoltán Gal – Ottó Kertész

1995-01-30 (L 298)

1995-01-31 (M 467)

 

 

HAMBURGER KLAVIERTRIO

Pjotr Kukowiak, pi

Anna Preyss-Bator, vl – Valen Krivoborodov, vcl

1995-03-06 (L 300)

1995-03-07 (M 470)

 

 

THE CHARLESTON STRING QUARTET

Charles Sherba – Lois Finkel

Consuelo Sherba – Daniel Harp

+ Tommie Lundberg, bkl

1995-11-06 (L 305)

1995-11-07 (M 479)

 

 

SJOSTAKOVITJ-KVARTETTEN

Andrej Sjisjlov – Sergej Pisjtjugin

Aleksandr Galkovskij – Aleksandr Kortjagin

1995-11-25/27/29 (M 480 a)

1995-12-01/03 (M 480 a)

 

 

THE LARK QUARTET, New York

Diane Pascal – Jennifer Orchard

Anna Kruger – Astrid Schween

1996-11-12 (M 495)

1999-04-12 (L 331)

1999-04-13 (M 514)

 

 

 

THE NEW PHILHARMONIC QUARTET

Aleksandr Tjostin – Viktor Lisnjak

Daniil Mejerovitj – Leonid Goltjin

1998-04-21 (M 507)

 

 

SCHLESISKA STRÅKKVARTETTEN

Marek Mos – Arkadiusz Kubicka

Lukas Syrnicki – Pjotr Janosik

+ Håkan Rosengren, kl

1998-10-27 (M 509)

 

 

RIGAKVARTETTEN

Uldis-Viesturs Sprudzs – Juris Savkins

Einars Rozevics – Agne Stepina

1999-10-26 (M 517)

 

 

PRAZAK-KVARTETTEN

Vaclav Remes – Vlastimil Holek, vl

Josef Kluson, vla – Michal Kanka, vcl

2004-01-13 (M 567)

 

 

 

 

 

 

 

 

Solister

 

Pianister

 

ALIEVA, ADILIA

1996-04-09 (M 490)

 

 

ANTONI, HELGE

1983-07-21 ( M 331)

 

 

ARENS, ROLF-DIETER

1982-11-18 (M 321)

 

 

ASHKENAZY, VLADIMIR

1989-03-01 (L 239)

1989-03-02 (L 240)

2000-02-14 (L 336c)

 

 

BEREZOVSKY, BORIS

2003-11-11 (M 564)

 

 

BOJSTEN, STEFAN

1983-10-20 (M 337)

 

 

BÖKMAN, MAY

1942-01-27 (M 87c)

 

 

CHERKASSKY, SHURA

1939-11-16 (M 79)

 

 

EHLER, MARGIT

 

1921-10-05

1922-10-24

 

 

FALKENSTRÖM, ULLA

1993-02-15 (L 279)

1993-02-18 (M 443)

 

 

FERBER, ANDRZEJ

Lindberg-Suslak, IZOLDA

2003-12-09 (M 566)

 

 

FISCHER, ANNIE

1945-02-06 (M 101)

 

 

Fischer, Hertha

1938-11-09 (M 73)

 

 

GABRIEL, ELFRUN

1992-11-17 (M 438)

 

 

HALLBERG, BENGT

1989-11-07 (M 396)

 

 

HANSSON, SIGNE

1940-03-28 (M 82)

 

 

HEINTZE, JOHN 

 

1912-12-21

1913-01-29

1913-04-23

 

 

HÅKANSON, KNUT

1917-03-01

 

 

HÖJER, OLOF

1982-11-10 (L 159)

1987-12-07 (L 224)

1987-12-08 (M 376)

 

 

JABLONSKI, PETER

2003-10-07 (M 561)

 

 

LEONHARDT, GUSTAV, cb

1984-10-02 (L 186)

 

 

LEYGRAF, HANS

1980-11-10 (M 286)

1991-12-10 (M 425)

2003-02-11 (M 552)

 

 

MELLSTRÖM, GUNNAR

1915-10-13

 

 

MØLLER, CHRISTIAN

 

1912-03-09

1914-01-14

1914-11-11

1915-12-16

 

 

NAGAL-STORMBY, YUKIE

2002-03-18 (L 355)

2002-03-19 (M 543)

 

 

PÅLSSON, HANS

1981-08-20 (M 302)

1982-08-05 (M 316)

1985-11-04 (L 199)

1987-02-16 (L 214)

1987-03-03 (M 367)

1992-12-01 (M 440)

 

 

RUDY, MICHAIL

1996-01-23 (M 483)

 

 

SJÖSTRÖM, GUNNAR

1982-05-16 (L 155)

1984-02-09 (M 340)

 

 

SMEBYE, EINAR HENNING

1990-05-22 (Lk 9)

 

 

SOKOLOV, GRIGORIJ

1990-10-29 (M 408)

 

 

SOLYOM, JANOS

 

1995-10-17 (M 477)

2001-01-23 (M 528)

 

 

TENGSTRAND, PER

 

Musica Vitæ

1986-05-06 (M 361)

1989-05-08 (L 245)

1993-09-16 (M 449)

 

 

ØLAND, ANNE

1999-10-11 (L 333)

1999-10-12 (M 516)

 

 

 

 

Stråkar och piano

·         violinister

 

ALMGREN, DAN

Bojsten, Stefan

Önce-Ek, Siren

 

1983-10-20 (M 337)

1988-03-22 (M 379)

 

 

ANDRÉASSON, LOTTIE

Witkowsky, Wiatcheslaw

Hjort-Karström, Brita

 

1937-10-08 (M 65)

1940-11-27 (M 84)

 

 

BALLARINI, ERNESTO

Holmberg, Agda

1912-03-29

1912-03-29

 

 

CRUCE, FELIX

Hansson, Signe

1940-03-28 (M 82)

 

 

DUO GRANCINO

Elisabeth Zeuten, vl – Mark Schneider, pi

1988-03-21 (L 227)

 

 

DUESBERG-BARANOWSKI, NORA

Baranowski, Wassili

1928-04-14

 

 

ENFLO, HANS

Enflo, Per

1980-10-23 (M 285)

 

 

FISCHER, ALEKSANDR

Khalfine, Kira

 

 

Kyrö, Risto

 

1994-10-24 (L 294)

1994-10-25 (M 462)

1996-10-14 (L 312)

1999-11-01 (L 334)

 

 

FJELDLI, TINO

Marmén, Henrik

 

D:o = DUO CERUTI

 

1998-03-11 (M 506)

1998-03-30 (L 323)

2002-02-18 (L 354)

2002-02-19 (M 541)

 

 

GALLI, MARIO (soloviolin)

Maull, Clara

1918-04-23

1925-01-22

 

 

GOLDBERG, SIMON

Kraus, Lili

1936-01-15 (M 54)

1939-03-16 (M 76)

 

 

HUSSELS, HELGA

Sjöström, Gunnar

1976-11-24 (L 122)

1976-11-25 (M 258)

 

 

IWANOW, IGOR

Suslak-Lindberg, Izolda

1983-12-14 (L 175)

 

 

KARPE, SVEN

Hjort-Karström

1943-02-17 (M 92)

 

 

van Keulen, Isabelle

Brautigam, Ronald

2004-03-23 (M 569)

 

 

KONTRA, ANTON/WALDELAND, HEGE, vcl

KONTRA ANTON/ULLNER, NIELS, vcl

1982-03-17 (L 152)

1993-03-29 (M 446)

 

 

KULENKAMPFF, GEORG

Meyer-Radon, Walter

1930-10-04 (M 16)

 

 

LUNDQVIST, GERHARD

Gloërson

Rasmuson, Anders

Mellström, Gunnar

(soloviolin)

Törnblom, Maria

 

1919-04-24

1920-01-13

1922-04-08

1926-12-14

 

 

 

LÖRSTAD, JOHANNES

Skoogh, Francisca

2000-12-12 (M 526)

 

 

MANÉN, JUAN

Tillius, Carl

1948-12-01 (M 118)

 

 

MANNHEIMER, ANNETTE

Falkenström, Ulla

1993-02-15 (L 279)

1993-02-18 (M 443)

 

 

MARTEAU, HENRI

Hasse, Karl

1933-11-06 (M 38)

 

 

MAULL, CARL

Broman, Dagmar

Mellström, Gunnar

Håkanson, Knut

Maull, Clara

 

1916-04-26

1916-12-16

1917-03-01

1923-11-21

 

 

MILANOVA, STOIKA

Milanova, Dora

1979-11-12 (M 274)

 

 

MITO, MOTOKO

Frieser, Erika

1988-06-20 (L 232)

 

 

MUSTONEN, ANDRES

Sillmaa, Ivo

1995-10-23 (L 304)

1995-10-24 (M 478)

 

 

NISSEN, EBBA

Klasen, Willy

1926-04-09

 

 

NORDBERGER, CARL

Tronchi, Giovanni

1914-04-25

 

 

NUTTAL-WOLF, JENNIFER

Nanor, Josef

Kyrö, Risto

 

1986-01-13 (L 203)

2001-03-12 (L 345)

 

 

PIERROU, NILLA

de Canck, Eugène

1995-04-25 (M 472)

 

 

RUTHSTRÖM, JULIUS

Sjögren, Gabriel

von Hillern-Dunbar, Anita

 

1922-11-25

1927-10-30

 

 

Selitski, Dmitrij

Suslak-Lindberg, Izolda

1996-01-08 (L 307)

 

 

SENDEROVITZ, CHARLES

Hjort-Karström, Brita

1944-12-06 (M 100)

1946-02-11 (M 106)

1946-02-18 (L 2)

1946-02-12 (L 3)

1948-03-02 (M 115)

 

 

SZENTHELYI, MIKLOS

Szenthelyi, Judith

 

1981-01-21 (L 145)

1981-01-23 (M 289)

 

 

SKORODIN, ELAINE

Hjort, Brita

1967-04-03 (M 211)

1967-04-05 (L 78)

 

 

SMITH, SALOMON

Møller, Christian

1914-01-14

 

 

SPIERER, LEON

Lundén, Elisif

1957-02-06 (M 249)

1957-02-07 (L 113)

 

 

SUCHY, JAROSLAV

Waldeland, Hilda

1950-11-21 (127)

1951-12-04 (M 132)

1951-12-05 (L 17)

1953-02-24 (M 140)

1953-02-27 (L 23)

1953-11-25 (M 143)

1953-11-27 (L 25)

1954-11-17 (Tr 5)

1954-11-18 (M 148)

1954-11-23 (L 29)

1954-11-24 (Y 2)

 

 

SVENDSEN, TROELS

Andersen, Klaus

1998-02-02 (L 321)

1998-02-03 (M 504)

 

 

TELMANYI, EMIL

Telmányi, Annette

1955-10-20 (Tr 8)

1955-10-25 (Y 4)

1955-10-27 (M 152)

1955-10-28 (L 32)

 

 

THORVALDSSON, CHRISTER

Nilson, Göran W

1985-03-20 (L 193)

1985-03-21 (M 350)

1990-03-19 (L 252)

1990-03-20 (M 401)

 

 

TURICCHIA, GIOVANNI

Heintze, John

Meyer-Radon, Walter

 

1911-04-19

1927-11-21

 

 

WOLF, ENDRE

Leygraf, Hans

1967-10-18 (M 212)

1967-10-19 (L 79)

 

 

ZUKERMAN, PINCHAS

Neikrug, Marc

1987-10-04 (M 373)

 

 

ÅKESSON, MEME

(soloviolin)

1998-01-12 (L 320)

1998-01-13 (M 503)

 

 

 

 

·         violaster

 

ARNHOLDT-OLSSON, BJÖRN

Nilsson, Jan-Åke

Ernst, Tom

 

1985-02-28 (M 349)

1991-10-29 (M421)

 

 

LUNDQVIST, GERHARD (soloviola)

1926-12-14

 

 

Helander, Torbjörn

Lörstad, Max

1995-12-04 (L 306)

 

 

SMITH, SALOMON

Møller, Christian

1914-01-14

 

 

TOMASZEWSKI, WLODZIMIERZ

Hanne Friis Sharp, flöjt/Marie Eriksson, harpa

 

Wesolowski, Michal

Suslak-Lindberg, Izolda

 

1982-07-22 (M 314)

 

1985-07-22 (M 355)

1992-01-13 (L 268)

1992-01-28 (M 427)

 

 

 

 

·         violoncellister

 

BLØNDAL-BENGTSSON, ERLING

Hjort, Brita

1959-11-20 (Tr 18)

1959-12-02 (M 173)

1959-12-03 (L 48)

1962-03-28 (L 57)

1962-03-29 (M 185)

1962-03-30 (Tr 26)

 

 

BRAMME, FOLKE

de Frumerie, Gunnar

1943-04-29 (M 93)

 

 

BRETTON-MEYER, CARL

Karström, Magda

1924-11-26

 

 

von BÜLOW, GERT

Ribera, José

1991-04-02 (M 415)

 

 

Cassadó, Gaspar

Hjort, Brita

1952-03-17 (M 135)

 

 

Forest, RenÉ

Hjort, Brita

1965-03-25 (Tr 34)

 

 

GRÖNDAHL, GUSTAV

Witkowsky, Wiatcheslaw

1941-02-13 (M 89)

1941-02-13 (M 86)

 

 

HAUCK, HANS ROLF

Zitterbart, Gerrit

1982-08-19 (M 318)

 

 

HELMERSON, FRANS

Pålsson, Hans

1983-04-14 (L 167)

 

 

HENKEL, CHRISTOPH

Westenholz, Elisabeth

1983-11-09 (L 174)

 

 

FLORIAN KITT

Medjimorec, Rita

2003-11-04 (M 563)

 

 

LITSCHAUER, HEIDI

Frieser, Erika

2001-09-23 (L 347)

2001-09-24 (M 533)

 

 

LÜTZHOFF, OTTO

Hjort-Karström, Brita

1938-01-25 (M 68)

 

 

MAISKY, MISCHA

1996-02-07 (M 484)

 

 

MANTEL, GERHARD

Frieser, Erika

1985-04-03 (L 194)

1985-04-04 (M 351)

 

 

MÖHLMANN, HANS

Törnblom, Maria

Rasmuson, Anders

 

1925-12-16

1928-01-17

 

 

NERUDA, FRANZ

Møller, Christian

1914-01-14

 

 

PALM, SIEGFRIED

1993-02-23 (M 445)

 

 

RONDIN, MATS

Forsberg, Bengt

1985-10-08 (M 354)

 

 

SALESKIJ

Mellström, Gunnar

1916-12-16

 

 

SALOMON, SIEGFRIED

Tronchi, Giovanni 

(solovioloncell) 

Hjort-Karström, Brita

 

1914-04-25

1914-12-16

1944-01-17 (M 95)

 

 

STERN, JOHAN

Derwinger, Love

1995-11-14 (M 480)

 

 

STERNER, TOMAS

Sjöberg, Olle

1983-08-11 (M 334)

 

 

THEDÉEN, TORLEIF

2002-11-05 (M 549)

 

 

ULLNER, NIELS

Ernst, Tom

Øland, Anne

 

1991-11-12 (M 423)

1994-02-21 (L 288)

1996-11-18 (L 313)

1999-10-11 (L 333)

1999-10-12 (M 516)

 

 

WALDELAND, HEGE

(solovioloncell)

 

 

Larson, Janåke

 

Sjöberg, Olle

 

 

Höjer, Olof

 

Ernst, Tom

Jacobs, Marianne

 

2001-11-12 (L 349)

2001-11-14 (L 350)

2001-11-16 (L 351)

1969-11-06 (M 223)

1969-11-14 (L 89)

1980-01-30 (L 139)

1998-11-16 (L 327)

1984-04-19 (M 343)

1987-12-07 (L 224)

1987-12-08 (M 376)

2001-02-07 (L 344)

2001-02-08 (M 529)

 

 

VECCHI, GOTTARDO

Törnblom, Maria

Holmberg, Agda

Tronchi, Giovanni

Heintze, John

(viola da gamba)

Maull, Clara

Sjögren, Gabriel

 

1911-04-11

1912-04-30

1912-11-13

1913-10-31

1920-04-28

1920-11-16

1921-01-11

 

 

VECCHI, GUIDO

Hjort, Brita

Bökman, May

Saarne, Hilja

Sjöström, Gunnar

Erikson, Greta

 

Ernst, Tom

 

1933-01-19 (M 33)

1945-11-30 (M 105)

1980-08-14 (M 281)

1982-05-16 (L 155)

1988-01-18 (L 225)

1988-01-19 (M 377)

1991-10-21 (L 266)

 

 

PETER WISPELWEY, PETER

2003-05-06 (M 559)

 

 

 

 

 

 

Blåsare

·         flöjt

 

de Agé , Camilla N.

Ader, Lena, harpa

2000-10-09 (L 340)

 

 

FRIIS SHARP, HANNE

Ernst, Tom, pi

 

Ernst, Tom, pi – Tomaszewski, Wlodzimierz , vla

Eriksson, Marie, harpa

 

1981-08-13 (M 301)

1991-11-12 (M 423)

1982-07-22 (M 314)

 

 

 

GALLOIS, PATRICK

1995-02-28 (M 469)

 

 

GALWAY, JAMES

Moll, Philip, pi

1982-04-25 (M 311)

 

 

LJUNGAR-CHAPELON, ANDERS

Höjer, Olof, pi

(soloflöjt)

 

 

Björklund, Staffan, pi

 

1986-11-10 (L 211)

1986-11-11 (M 364)

1987-12-07 (L 224)

1987-12-08 (M 376)

1993-11-15 (L 286)

 

 

Nordlöf, Malin

Brydenfeldt, Carol Conrad, pi

2004-02-03 (M 568)

 

 

ÖVERSTRÖM, BENGT

Överström, Barbro, pi

1946-12-09 (M 110)

 

 

 

 

·         oboe

 

TÖRÖK, E.

Rasmuson, Anders, pi

1928-01-17

 

 

Munck, H.

Hjort, Brita, pi

1930-02-22

 

 

 

 

·         klarinett

 

GALLI, ROMEO

Heintze, John, pi

1911-03-29

 

 

LUNDBERG, TOMMIE

Sjöberg, Olle, pi

The Charleston String Quartet

 

1981-12-10 (M 306)

1995-11-06 (L 305)

1995-11-07 (M 479)

 

 

 

 

·         fagott

 

DAHLGREN, BO

Cappella Lundensis

1995-01-09 (L 297)

1995-01-17 (M 466)

 

 

 

 

·         horn

 

HERMANSSON, SÖREN

Langebo, Karin, harpa

1991-11-05 (M 422)

 

 

 

 

 

 

Sång och piano

 

ALER, DAVID

Forsberg, Bengt

1991-09-24 (M 418)

 

 

ANDERSSON, ASTRID

Anderberg, Carl-Olof

1937-12-08 (M 114)

 

 

BENDRIK, SIGNE

Håkanson, Knut

1917-03-01

 

 

BRÅHAMMAR, EVY

Vas/Vecchi/Sjöström

Sjöholm/Mirchev/Jónason/Mircheva

 

Pedersen-Bjergaard, harpa m fl

Ernst, Tom

Kontra, Anton m fl

 

1974-11-21 (M 248)

1977-02-10 ( M 259)

1977-02-11 (L 123)

1981-03-29 (M 293)

1981-08-13 (M 301)

1989-04-23 (M 392)

 

 

CHRISTENSSON, INGEBORG

Möller, Inez

1920-02-24

 

 

 

EDELBERG, CARIN

Möller, Inez

1918-03-19

1918-12-12

 

 

EKLÖF, MARIANNE

Bojsten, Stefan

1984-11-22 (M 347)

 

 

ELÉ, NORA

Maull, Clara

1925-04-08

 

 

ESSELWALL, KERSTIN

Jönköpings Blåsarkvintett

1993-09-22  (L 283)

 

 

FALKMAN, HARALD

Rasmuson, Anders

1920-01-13

 

 

FARINGER, SOLVEIG

Djupsjöbacka, Gustav

1990-10-23 (M 407)

 

 

FAXE, ELLA

Falkman, Anna

1914-02-25

1916-01-18

 

 

GAREIS-MALMSTRÖM, ANNEMARIE

Falkman, Anna

1914-03-20

 

 

GJÖRUP, MALIN

Jallén, Anders, gt

Antonov, Conny

Musica Vitæ

1989-05-07 (L 244)

 

1992-05-12 (M 434)

1993-09-16 (M 449)

 

 

GRÖNVALL, EDVARD

Törnblom, Maria

1926-10-21

 

 

HALLBERG, EVA

Niemand, Inga-Britt

1982-10-30 (L 158)

 

 

HANSSON-ÖRNE/SALOMON SMITH

Maull, Clara

1915-04-21

 

 

Hardardottir, Olöf Kolbrun

Sigurbjörnsson, Thorkell

1984-03-28 (L 178)

 

 

HEGARDT-TIBELL, ANNA

Lange, Ina

Falkman, Anna

+ Axel Norman, sång

Maull, Clara

Broman, Dagmar

+ Salomon Smith, sång

Lindahl, Agda

Henneberg, Richard

Maull, Clara

+ Lindahl, Agda/ Lundvall , Charlotte/ Klein, Ida, sång

Bendz, Ulla – Ödman, Gerda, piano

1910-12-21

 

1912-10-17

1913-03-18

 

1916-04-26

1915-10-13

 

1917-12-11

1922-02-16

1919-10-14

 

 

 

HEINER-MAGNOFF, BRITA

Cruce, Felix

Bökman, May

 

1940-03-28 (M 82)

1942-01-27 (M 87c)

 

 

HOLDER, KARIN

Birgersson, Krister, gt

1989-09-24 (L 247)

 

 

HÖGMAN, CHRISTINA

Uppsala Kammarsolister

1992-03-10 (M 431)

 

 

HERMANSSON, TORBJÖRN

Nilsson, Jan-Åke

1988-12-06 (M 387)

 

 

HÖGLIND, MARIA

Edén, Viggo

1983-08-04 (M 333)

 

 

JONTH, MARGARETA

Åberg, Kerstin

1992-04-07 (M 433)

 

 

KINNMAN, GUNNAR

Falkman, Anna

1917-04-02

 

 

LINDBERG, ALMA

Miltopæus, Sigrid

1915-02-26

1920-03-23

 

 

LINDBORG, A.

Miltopæus, Sigrid

1916-11-30

 

 

LINDENSTRAND, SYLVIA

Gürtler, Friedrich

1985-03-10 (L 192)

 

 

LJUNGQVIST, SAMUEL

Maull, Clara

1915-01-19

 

 

LUNDELL, MÄRTA

Persson, Karin

1922-12-14

 

 

LUNDIN-GREVELIUS, KERSTIN

Suslak-Lindberg, Izolda

Ernst, Tom

 

Cederbom, Lukas

 

1989-04-23 (M 392)

1991-10-21 (L 266)

1991-10-29 (M 421)

2002-01-28 (L 353)

 

 

MAULL, ELISABETH

Anderberg, Carl-Olof

1947-12-14 (M 67)

 

 

MYREBERG, AGNETA

Höjer, Olof m fl

1987-12-07 (L 224)

1987-12-08 (M 376)

 

 

NILSSON, LISA

Henneberg, Richard

1916-02-22

 

 

NYSTRÖM, THEODOR

Maull, Clara

1918-02-19

 

 

OLSSON-JOHNSON, MALIN

Tronchi, Giovanni

Clara Maull

1913-10-31

 

1913-11-13

 

 

von OTTER, ANN-SOFIE

Drottningholms Barockensemble

1980-08-07 (M 280)

 

 

PERSSON, MATS

1991-10-15 (M 420)

 

 

PERSSON, OLLE

Backlund, Stina

2002-03-26 (M 544)

 

 

PETERSON, MÄRTA

Överström, Barbro

1946-12-09 (M 110)

 

 

PÅLSSON, GUNILLA

Pergament, Rut

1982-07-29 (M 315)

 

 

RAPPE, STINA

Fischer, Hertha

1938-11-09 (M 73)

 

 

SCHÉLE, MÄRTA

Ernst, Tom

1981-07-30 (M 298)

 

 

SJÖGREN, MAGDA

Sjögren, Gabriel

1919-10-29

1922-01-14

 

 

 

Körling, August

Tronchi, Giovanni

 

 

Henneberg, Richard

Møller, Christian

Rasmuson, Anders

 

 

Broman, Dagmar

 

Heintze, John

Mellström, Gunnar

Sjögren, Gabriel

Sparre

Meyer-Radon, Walter

 

 

 

Kjellström-Kvartetten

 

1911-03-29

1911-11-14

1913-10-31

1914-04-25

1912-12-18

1913-02-21

1914-11-11

1916-03-29

1918-11-22

1927-02-22

1919-01-14

1928-03-12

1919-02-06

1920-10-26

1920-12-14

1921-03-16

1927-03-10

1927-03-11 (L)

1927-03-12 (Y)

1927-03-13

1928-02-04

 

 

SOLDH, ANITA

Goksöyr, Hans-Erik

Derwinger, Love

 

1991-10-21 (M 426)

1996-03-12 (M 487)

 

 

STJERNLÖF, INGRID

Saarne, Hilja

Werba, Erik

Höjer, Olof

Malmö Kammarkvintett

 

1980-08-14 ( M 281)

1981-02-17 (M 290)

1981-07-30 (M 298)

1983-04-27 (L 168)

1983-04-29 (M 328)

 

 

STRÖMBERG, ELSA

Möller, Inez

1921-02-08

 

 

TOBIASSON, INGRID

Stockholmskvartetten

1992-02-25 (M 430)

 

 

TORNBERG, STINA

MSOs Cellogrupp

1992-02-11 (M 429)

 

 

WENDT, MARIA

Miltopæus, Sigrid

1917-05-03

 

 

WILÉN, SARA

Antonov, Conny

2002-11-18 (L 357)

 

 

ZENKO, JULIA

2003-11-25 (M 565)

 

 

ÖSTBERG, MARGIT

Lange, Ina

1914-10-20

 

 

 

 

 

 

Körer

 

Lunds Studentsångförening

dir./piano Janåke Larson

1991-10-15 (M 420)

 

 

MALMÖ KAMMARKÖR

dir. Dan-Olof Stenlund

1979-11-22 (M 275)

1983-07-14 (M 330)

1989-11-07 (M 396)

 

 

THE LIGHT BLUES, Cambridge

Simon Gay – Michael Chance

Robert Chilcott – John Graham-Hall

James Ottaway – Simon Birchall

1981-07-10 (M 296)

Simon Gay – Michael Chance

Robert Chilcott – Andrew Murgatroyd

Simon Birchall – Stephen Charlesworth

1982-07-15 (M 313)

 

 

THE CONSORT OF MUSICKE

Anthony Ruoley, luta – Emma Kirkby, sopran

Evelyn Tubb, sopran – Mary Nichols, alt

Andrew King, tenor – Paul Agbew, tenor

Alan Ewing, bas

1990-10-22 (L 256)

 

 

 

 

 

 

Övriga

·         Orgel

 

DREISSIG, FLEMMING

1982-04-24 (Dalby 154)

 

 

 

 

·         Harpa

 

Ader, Lena

2000-10-09 (L 340)

 

 

LANGEBO, KARIN

1991-11-05 (M 422)

 

 

 

 

·         Gitarr

 

BIRGERSSON, KRISTER

1988-05-16 (L 231)

1989-09-24 (L 247)

 

 

JALLÉN, ANDERS

1989-05-07 (L 244)

 

 

JOHNSON, PER-OLOF

1979-01-31 (L 133)

1979-02-01 (M 269)

1979-05-20 (L 136)

1981-12-10 (M 306)

1982-04-02 (L 153)

 

 

LINDE, CELIA

1996-01-09 (M 481)

 

 

SPÆTER, MATHIAS

1985-10-13 (L 209)

 

 

SÖLLSCHER, GÖRAN

1985-11-04 (L 199)

 

 

ÖSTERSJÖ, STEFAN

2002-12-09 (L 358)

 

 

 

 

·         Luta

 

LINDBERG, JAKOB

1984-09-30 (L 183)